BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 592/TCT-HT
V/v: xác định giá vốn của đất chuyển quyền

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH địa ốc Việt Thành
(Đ/c: số 9 Ngô Gia tự, Phường Chánh Nghĩa, Thị xã Thủ dầu Một tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 01/2008-VT ngày04/01/2008 của Công ty TNHH địa ốc Việt Thành về việc xác định giá vốn để tínhthuế chuyển quyền sử dụng đất, về vấn đề này Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có hướngdẫn công ty thực hiện là đúng quy định (Công văn số 8649/CT-TT &HT ngày12/12/2007), Tổng cục Thuế có ý kiến để công ty được rõ, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điểm1.2(b), Mục IV, Phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Giá vốncủa đất chuyển quyền được xác định đối với đất có nguồn gốc do nhận quyền sử dụngcủa tổ chức, cá nhân khác hoặc do tổ chức, cá nhân khác chuyển quyền thuê đấtlà số tiền do bên nhận quyền sử dụng đất chấp nhận thanh toán.

Theo quy định trên, Công ty chuyểnnhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ việc nhận quyền sử dụng (mua) của tổchức, cá nhân khác thì giá vốn của đất chuyển quyền được xác định là giá côngty thanh toán.

Trường hợp Công ty đã hạch toán chiphí mua đất là tài sản cố định vô hình và đã trích khấu hao tài sản tính vàochi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì giá vốn của đấtchuyển quyền được xác định bằng giá trị khi mua trừ đi chi phí khấu hao công tyđã trích đưa vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biếtvà thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, TTTĐ;
- Lưu: VT; HT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương