BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 592/TCT-TNCN
V/v: khấu trừ thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2009

Kínhgửi: Báo Tuổi trẻ

Báo Tuổi trẻ số ra ngày16/01/2009 có đăng bài “Lấy lại tài sản cũng bị thuế thu nhập”, về việc nàyTổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật thuế Thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CPngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thunhập cá nhân; công văn số 42/BTC-TCT ngày 02/01/2009 của Bộ Tài chính về việckhấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyển nhượng chứng khoán thìviệc khấu trừ thuế 0,1% chỉ thực hiện đối với cá nhân chuyển nhượng chứngkhoán. Trường hợp tổ chức uỷ thác đầu tư chuyển trả chứng khoán cho cá nhânkhông phải khấu trừ thuế TNCN.

Trường hợp bài báo nêu các đơnvị nhận tiền uỷ thác đầu tư cho cá nhân khi chuyển trả lại cổ phiếu cho cánhân, họ vẫn tạm khấu trừ thuế 0,1% là thực hiện không đúng quy định của Bộ Tàichính. Tuy nhiên, do bài báo không nêu cụ thể tên và địa chỉ của tổ chức uỷthác đầu tư nên Tổng cục Thuế không thể liên hệ để kiểm tra cụ thể.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Báotuổi trẻ biết và mong muốn được hợp tác với Báo Tuổi trẻ trong công tác tuyêntruyền pháp luật về thuế.

Xin cảm ơn sự hợp tác của quýBáo ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC
- Ban PC, TTTĐ, HT;
- Lưu: VT, TNCN(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương