ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 592/UBND-KT
V/v báo cáo tình hình thực hiện thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết năm 2012 và dự kiến giai đoạn 2013-2015

Bắc Giang, ngày 18 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Sở Tài chính

Thực hiện Công văn số 1661/BKHĐT-KTĐT &LTngày 14/3/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiệnthu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết năm 2012 và dự kiến giai đoạn 2013-2015,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáotình hình thực hiện thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết năm 2012 và dự kiếngiai đoạn 2013-2015 (theo biểu đính kèm Công văn số 1661/BKHĐT-KTĐT &LT ởtrên) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ) và Chủ tịchUBND tỉnh trước ngày 19/3/2013.

(Kèm theo bản phô tô Công văn số1661/BKHĐT-KTĐT &LT ngày 14/3/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TPKT, TH;
- Lưu: VT. KT4

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Bình