BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5920/BGDĐT-CTHSSV
V/v chấn chỉnh việc học sinh vi phạm quy định về ATGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2010

Kínhgửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Trong tuần đầu tiên của năm họcmới, nhiều học sinh tiểu học và mẫu giáo được phụ huynh đưa đi học bằng mô tô,xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra ở nhiều nơi; vẫn còn tình trạnghọc sinh trung học phổ thông tự điều khiển xe gắn máy đến trường, vi phạm LuậtGiao thông đường bộ.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc quyđịnh của pháp luật và bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh, đề nghị sở chỉđạo các nhà trường triển khai nghiêm túc việc giáo dục an toàn giao thông chohọc sinh trong năm học 2010 - 2011 theo hướng dẫn tại công văn số 4934/BGDĐT-CTHSSV ngày 18/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và triển khai mộtsố nội dung sau:

1. Chỉ đạo các trường tiểu học, mẫugiáo triển khai ngay việc yêu cầu học sinh khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy bắtbuộc phải đội mũ bảo hiểm và đề nghị phụ huynh ký cam kết với nhà trường thựchiện nghiêm túc quy định này; có biện pháp kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở để duytrì việc thực hiện trong suốt năm học và hình thành được thói quen trong họcsinh. Có khẩu hiệu trước cổng trường với nội dung: “Học sinh phải đội mũ bảohiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy”.

2. Chỉ đạo các trường trung học phổthông yêu cầu học sinh ký cam kết không điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưađủ tuổi quy định và chưa có giấy phép lái xe; đề nghị phụ huynh cùng ký cam kếtvới nhà trường để đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật và bảođảm an toàn tính mạng cho học sinh.

3. Đối với trường có học sinh đihọc bằng phương tiện đò, nhắc nhở học sinh sử dụng phương tiện phao cứu sinhkhi ngồi trên đò và chấp hành nghiêm túc quy định về giao thông đường thủy; cóbiện pháp phòng tránh tai nạn trong mùa mưa bão để bảo đảm an toàn tính mạngcho học sinh khi đến trường.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉđạo các trường thực hiện nghiêm túc để đảm bảo học sinh đến trường an toàn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ủy ban ATGTQG (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý