BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Vướng mắc thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh;
- Cục Hải quan tỉnh An Giang;
- Cục Hải quan tỉnh Long An;
- Công ty TNHH Thép không gỉ Quảng Thượng Việt Nam. (Lô 61C, KCN Long Giang; Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2100/HQTN-NV ngày 23/12/2013 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh; công văn số 353/HQAG-NV ngày 03/3/2014 của Cục Hải quan tỉnh An Giang; công văn số 853/HQLA-NV ngày 12/5/2014, công văn số 955/HQLA-NV ngày 19/5/2014 của Cục Hải quan tỉnh Long An và công văn số 03/QT ngày 12/5/2014 của Công ty TNHH Thép không gỉ Quảng Thượng Việt Nam phản ánh vướng mắc liên quan đến việc áp dụng chính sách thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Trong thời gian cơ quan có thẩm quyền chưa hướng dẫn cụ thể, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Cục Hải quan tỉnh An Giang, Cục Hải quan tỉnh Long An và Công ty TNHH Thép không gỉ Quảng Thượng Việt Nam thực hiện thu, nộp thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan. Trường hợpcơ quan có thẩm quyền có hướng dẫn khác, thì thực hiện xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 26 và Điều 130 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Cục Hải quan tỉnh An Giang, Cục Hải quan tỉnh Long An, Công ty TNHH Thép không gỉ Quảng Thượng Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC-Bộ TC (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK(3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường