B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 5922/TCT-TNCN
V/v hướng dẫn thuế TNCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
(địa chỉ: Tầng 16, tòa nhà Keangnam Hà Nội Landmart 72, đường Phạm Hùng, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 24/10 ngày24/10/2014 và công văn số 25/11 ngày 25/11/2014 của Công ty TNHHPricewaterhouseCoopers Việt Nam phản ánh một số vướng mắc về chính sách thuếthu nhập cá nhân (thuế TNCN). Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về khoản tiền nhà tính vào thu nhập chịuthuế.

- Tại điểm đ, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuếTNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thunhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN hướng dẫnthu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công gồm:

“… đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằngtiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộpthuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo(nếu có).

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thunhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nướcvà các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diệntích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động trảhộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15%tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị

…”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp đơn vị sử dụnglao động chỉ trả hộ khoản tiền thuê nhà cho người lao động (ngoài ra không cóbất kỳ khoản thu nhập nào khác, không có cơ sở tính 15 % tổng thu nhập chịuthuế chưa bao gồm tiền thuê nhà) thì tiền nhà trả hộ tính vào thu nhập chịuthuế tại đơn vị theo số tiền thuê nhà trả hộ thực tế phát sinh.

- Việc xác định tiền nhà do tổ chức, cá nhân trảthu nhập trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN được xác định theo kỳ khaithuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công.

2. Về thu nhập làm ca đêm, làm thêm giờ.

Đề nghị công ty TNHH PricewaterhouseCoopers ViệtNam thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2605/TCT-TNCN ngày 10/7/2014 củaTổng cục Thuế về việc hướng dẫn vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân.

3. Về những kiến nghị hướng dẫn thực hiệnĐiều 2, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cụcThuế ghi nhận ý kiến của công ty và tập hợp, nghiên cứu xem xét.

4. Nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN trong trườnghợp công ty mẹ ở nước ngoài thu lại chi phí tiền lương, tiền công từ công tycon ở Việt Nam.

Đề nghị công ty TNHH PricewaterhouseCoopers ViệtNam thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuếvà Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để công ty TNHHPricewaterhouseCoopers Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh