BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5928/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Intops Việt Nam.
(Đ/c: KCN Yên Phong, Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh)

Tổng cục Thế được công văn số 1114/IntopsVN ngày 13/11/2014của Công ty TNHH Intops Việt Nam về việc kiến nghị giải quyết ưu đãi thuế TNDN.Sau khi báo cáo Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 mục II Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 về mộtsố giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển củadoanh nghiệp, quy định:

“1. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại thờiđiểm cấp phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp pháp luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp có thay đổi thì doanh nghiệp được quyền lựa chọn hoặc hưởng ưu đãithuế thu nhập doanh nghiệp theo mức đang được hưởng theo quy định của pháp luậttại thời điểm cấp phép hoặc được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật mớiđược sửa đổi, bổ sung cho thời gian còn lại nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theoquy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung kể từ khi pháp luật thuế thunhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành”.

- Tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy địnhvề thuế:

“7. Bổ sung Khoản 5a Điều 19 như sau:

Dự án đầu tư của doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế màgiai đoạn 2009-2013 có đu tư b sungmáy móc, thiết bịthường xuyên trong quá trình sản xut, kinh doanh thì phần thu nhập tăng thêmdo việc đầu tư b sung máy móc, thiết bị thường xuyênnày cũng được hưởng ưu đãi thuế theo mức dự án đang áp dụng cho thời gian còn lại.”

- Tại điểm g Điều 5 TT số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướngdẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế, hướng dẫn:

Điều 5.Bổ sung điểm e và điểm g Khoản 5 Điều 18Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

g) Dự án đầu tư của doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuếmà giai đoạn 2009 - 2013 có đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên trongquá trình sản xuất, kinh doanh không thuộc dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mởrộng thì phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thườngxuyên này cũng được hưởng ưu đãi thuế theo mức mà dự án đang áp dụng cho thờigian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2014.”

- Tại điểm a khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về dự án đầu tư mở rộng:

“Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng mộttrong các tiêu chí sau:

- Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoànthành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộngthuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị địnhsố 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiệntại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăntheo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP .

- Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểutừ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.

- Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểutừ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kĩ thuật trước khi đầutư ban đầu.”

Theo quy định nêu trên, trường hợp Công ty thay đổi Giấy chứngnhận đầu tư điều chỉnh lần thứ 5 số 21223.000118 do Ban quản lý các KCN cấpngày 17/4/2012, tại Giấy phép có điều chỉnh phần vốn đầu tư tăng thêm từ 30 triệuUSD lên 45 triệu USD và công suất đầu tư tăng từ 24 triệu sản phẩm/năm lên 40triệu sản phẩm/năm, thì dự án đầu tư của Công ty không thuộc trường hợp bổ sungmáy móc, thiết bị thường xuyên mà đây được coi là đầu tư mở rộng, do vậy, phầnthu nhập tăng thêm nêu trên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo các văn bảnquy phạm pháp luật về thuế TNDN.

Ngày 26/11/2014, Quốc Hội đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số Điều của các Luật về thuế, trong đó tại Khoản 9 Điều 1Luật số 71/2014/QH13 quy định:

“9. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Luật số 32/2013/QH13 nhưsau:

3. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại thờiđiểm cấp phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầutư. Trường hợp pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp có thay đổi mà doanh nghiệpđáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổsung thì doanh nghiệp được quyền lựa chọn hưởng ưu đãi về thuế suất và về thờigian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp phép hoặctheo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung cho thời gian còn lại.”

Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định để trình Chínhphủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số Điều củacác luật thuế. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định đề nghị Công ty liên hệ vớicơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể việc chuyển tiếp ưu đãiđối với dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn 2009-2013.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Intops Việt Nam biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung