BỘ TÀI CHÍNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 593/BTC-CST
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 85/2003/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông
- Đài Truyền hình Việt Nam
- Công ty TNHH một thành viên Giải pháp Công nghệ Truyền thông VTC (352 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 327/CV-VTCngày 21/12/2007 của Công ty TNHH một thành viên Giải pháp Công nghệ Truyềnthông VTC hỏi về việc xác định máy chính của hệ thống thiết bị đồng bộ. Về vấnđề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại, áp mã đối với hệ thốngthiết bị đồng bộ theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 hướng dẫn cụ thể. Theo đó, để được phân loại, tính thuế theothiết bị đồng bộ thì doanh nghiệp phải có xác nhận của cơ quan quản lý chuyênngành về máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu.Điểm 2.1.2.2, Phần I mục B của Thông tư số 85/2003/TT-BTC nói trên cũng đã cóhướng dẫn là "Cơ quan quản lý chuyên ngành là cơ quan quản lý có tính chấtchuyên ngành đối với việc sử dụng máy móc, thiết bị nhập khẩu, có thể cấp Bộhoặc cấp Sở".

2. Về thẩm quyền xác định máy chính của lô hàngnhập khẩu, Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định cụ thể về chức năngnhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, trong đó cóBộ Thông tin và Truyền thông và Đài Truyền hình Việt Nam. Theo đó, Bộ Tài chínhđề nghị các cơ quan chuyên ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được Chính phủquy định để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý chuyênngành sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận của mình.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty trách nhiệmhữu hạn một thành viên Giải pháp Công nghệ Truyền thông VTC được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Hà Huy Tuấn