TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 593/CT-TTHT
V/v: lập hoá đơn chứng từ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam
Địa chỉ: 81-83-83B-85 Hàm Nghi (Toà Nhà Fideco), Q. 1
Mã số thuế: 0310074234

Trả lời văn thư số 01/2011 ngày 04/01/2011của Công ty về lập hoá đơn, chứng từ, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

- Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

- Căn cứ Công văn số 2156/TCT-PCCSngày 4/6/2007 của Tổng Cục Thuế về hóa đơn, chứng từ.

1. Trường hợp Công ty cung cấp dịchvụ sửa chữa, bảo hành sản phẩm, hàng hóa có thu tiền của khách hàng thì phảilập hóa đơn, tính, kê khai và nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định.

Các trường hợp bảo hành miễn phí sảnphẩm, hàng hóa cho khách hàng theo cam kết của Công ty về thời gian và điềukiện bảo hành đã ghi trong Phiếu bảo hành giao cho khách hàng kèm theo hóa đơnbán hàng hoặc được thể hiện ghi trên hóa đơn bán hàng phù hợp với quy định củapháp luật thì được xử lý như sau:

- Trường hợp thay thế các bộ phận(linh kiện, phụ tùng) trong một sản phẩm, hàng hóa thì Công ty sử dụng Phiếuxuất kho kèm theo Hợp đồng mua bán, Phiếu bảo hành và Biên bản giao nhận thiếtbị, hàng hóa bảo hành có ký nhận của hai bên mua và bán hàng hóa làm chứng từhạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Trên Phiếu bảohành phải có đủ các chỉ tiêu: tên, địa chỉ người được bảo hành, bảo hành chosản phẩm, hàng hóa tại hóa đơn số, ký hiệu, ngày xuất hóa đơn.

2. Trường hợp Công ty xuất hàng hoáđể thay thế, sửa chữa tài sản cố định (xuất hàng hoá tiêu dùng nội bộ) thì phảilập hoá đơn tính thuế GTGT đầu ra, giá tính thuế GTGT là giá bán của sản phẩmcùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh.

3. Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng đểkhuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịchvụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theoquy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì Công typhải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ làhàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền, dòng thuế suất, thuế GTGTkhông ghi, gạch chéo.

Cục thuế TP. thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 2;
- Phòng Pháp Chế
- Lưu: TTHT;
89(14/01/2011) F. 4

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga