BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 593/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Chế độ đối với người lao động trong công ty giải thể

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Sở lao động – thương binh và xã hội tỉnh ninh bình

Trả lời công văn số 248/LĐTBXH-LĐTC ngày 6/2/2007 của quý Sở về việc giải quyết chế độ cho người lao động khi giải thể doanh nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1- Khi doanh nghiệp giải thể, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại điểm d khoản 1, Điều 38 Bộ luật Lao động. Nếu chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động: mỗi năm làm việc là nửa tháng tiền lương.

Tuy nhiên, trường hợp người sử dụng lao động trả trợ cấp thôi việc cho người lao động với mức cao hơn mức quy định của pháp luật lao động bằng các nguồn hợp pháp, thì được Nhà nước khuyến khích (Điều 9 Bộ luật Lao động).

2- Các chức danh Phó giám đốc, Trưởng phòng kế hoạch tài vụ, Giám đốc khách sạn, Giám đốc Trung tâm lữ hành mà quý Sở đã nêu tại điểm 2 công văn số 248/LĐTBXH-LĐTC theo pháp luật lao động là đối tượng ký kết hợp đồng lao động, do vậy khi công ty giải thể, công ty có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho các chức danh này.

Riêng đối với chức danh Giám đốc điều hành, việc ký hợp đồng đối với Giám đốc do Điều lệ công ty quy định (Theo điểm h khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp 2005). Do vậy khi công ty giải thể, nếu trong Điều lệ của công ty quy định chức danh Giám đốc điều hành phải ký kết hợp đồng lao động thì doanh nghiệp phải trả trợ cấp thôi việc.

Đề nghị quý Sở tham khảo để hướng dẫn Công ty cổ phần Du lịch Ninh Bình thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thứ trưởng Hồng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
Vụ trưởng Vụ Lao động - Việc làm

Nguyễn Đại Đồng