BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5930/TCT-CS
V/v đề nghị bổ sung hồ sơ.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ ChíMinh.

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 11238/CT-TTHT ngày 18/12/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ ChíMinh về chính sách thuế đối vớihợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Bệnh viện quận BìnhThạnh và Công ty Việt Lai. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Do Cục Thuế khônggửi kèm hợp đồng liên kết kinh doanh phẫu thuật mắt giữa Bệnh viện quận BìnhThạnh và Công ty Việt Lai và các phụ lục hợp đồng nên Tổng cục Thuế không có cơsở xem xét, quyết định.

Tổng cục Thuế đềnghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh bổ sung hợpđồng, các phụ lục hợp đồng nêutrên và hồ sơ có liên quan (nếu có) để Tổng cục Thuế có cơ sở xem xét, quyếtđịnh.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ