BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5933 TC/VP
V/v đính chính Thông tư số 55/2003/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 4/6/2003, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 55/2003/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Do sơ suất trong khâu ban hành văn bản, ngày của Thông tư đã ghi là “Hà nội, ngày 4 tháng 5 năm 2003”; nay xin đính chính lại là “Hà nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003”.

Bộ Tài chính thành thật xin lỗi vì sai sót nêu trên./.

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH CHÁNH VĂN PHÒNG
Đinh Văn Nhã