BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5935/TCHQ -QLRR
V/v trả lời Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Hoya Glass Disk ViệtNam II.
(Địa ch
: Lô đấts A-9, Khu công nghiệp Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 115/2015/HOGVII /CVngày 17/06/2015 của Quý Công ty phản ánhvướng mắc trong phân luồng tờ khai đi với các lô hàng xuất, nhập khu, về việc này, Tổng cục Hải quan trảlời như sau:

Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hảiquan, việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất nhập khẩuđược thực hiện theo quy định tại Điều 17,31, 32, 33 của Luật Hải quan năm 2014, khoản1 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế và Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định vềthủ tụchải quan; kiểm tra, giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Do vậy, trong thời gian qua, các lô hàng xuất, nhập khẩu củaQuý công ty được phân luồng theo quy định nêutrên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý công ty được biết.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO
Quách Đăng Hòa