BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5936/TCHQ-QLRR
V/v tr lời Công ty CP TING RAY

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP TING RAY.
(Địa chỉ: Lô VI-2,KCN Mỹ Xuân A2, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 30/15/TRAY-GM ngày 15/06/2015 của Quý Công ty phản ánhvướng mắc trong phân luồng tờ khai đối với các lô hàng xuất, nhập khu, về việc này, Tổng cục Hải quan trảlời như sau:

Cơ quan Hải quanáp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan, việc đánh giá rủi ro, phân luồngkiểm tra đối với các lô hàng xuất nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Điều17, 31, 32, 33 của Luật Hiquan năm 2014, khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế và Điều 10Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 ca Bộ Tài chínhquy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Do vậy, trong thời gian qua, các lô hàng xuất, nhập khẩu củaQuý công ty được phân luồng theo quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý công ty được biết.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);
-
Lưu: VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO
Quách Đăng Hòa