BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Vướng mắc xử lý nợ thuế khi chuyển sang VNACCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
Trả lời công văn số 0866/HQĐNa-TXNK ngày 05/5/2014 của Cục Hải quan Đồng Nai về vướng mắc khi chuyển sang chương trình VNACCS/VCIS đối với trường hợp nộp dần, gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Tổng cục Hải quan đồng ý với đề nghị của Cục Hải quan Đồng Nai tại công văn số 0866/HQĐNa-TXNK nêu trên về việc sử dụng chứng từ điều chỉnh phi kế toán (trên hệ thống kế toán thuế tập trung đã đổi tên là Chứng từ điều chỉnh ân hạn) để doanh nghiệp khai báo trên hệ thống VNACCS theo quy định đối với các trường hợp đã ra Quyết định cho phép doanh nghiệp được nộp dần tiền thuế nợ hoặc gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 132, Điều 133 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.
Thời hạn hết hiệu lực của Chứng từ điều chỉnh ân hạn tối đa không quá thời hạn được nộp dần tiền thuế nợ quy định tại Điều 132 hoặc tối đa không quá thời hạn được gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quy định tại Điều 133 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.
Hàng tháng các Chi cục Hải quan phải tổng hợp các trường hợp đã sử dụng Chứng từ điều chỉnh ân hạn đối với các trường hợp nêu trên báo cáo Cục để Cục báo cáo Tổng cục Hải quan.
Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN (4 bản).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường