BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------

Số: 594/BXD-KHCN
V/v kết quả đánh giá chất lượng puzơlan mỏ Núi Thơm, mỏ Núi Đất làm PGK cho XM, BT và BT đầm lăn.

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Khoáng sản VINACONEX
- Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 56/CV-KSVĐTKS ngày27/02/2009 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh khoáng sản VINACONEX và số 119/VLXD /TH ngày 09/3/2009 của Viện Vật liệu xây dựng đề nghị công nhận kết quảnghiên cứu, cho phép sử dụng puzơlan mỏ Núi Thơm và mỏ Núi Đất làm phụ giakhoáng cho ximăng, bê tông, bê tông đầm lăn. Căn cứ theo biên bản nghiệm thungày 09/01/2009 của Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành xây dựng (Quyếtđịnh số 1213/QĐ-BXD ngày 01/10/2008) và báo cáo tổng kết đề tài "Nghiêncứu sử dụng puzơlan mỏ Núi Thơm – xã Long Tân – huyện Long Đất và puzơlan mỏNúi Đất – xã Long Phước – thị xã Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu) làm phụ giakhoáng cho chế tạo bê tông đầm lăn", Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

1./ Bộ Xây dựng hoan nghênh sự hợp tác nghiên cứu khai thác,sử dụng phụ gia phục vụ thực tế nhu cầu sản xuất giữa Công ty TNHH MTV Đầu tưvà Kinh doanh Khoáng sản VINACONEX và Viện Vật liệu xây dựng đã tiến hành trongthời gian qua.

2./ Puzơlan mỏ Núi Thơm và puzơlan mỏ Núi Đất (thuộc tỉnh BàRịa–Vũng Tàu) do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Khoáng sản VINACONEX(thuộc Tổng công ty VINACONEX) quản lý khai thác có chất lượng phù hợp với cácyêu cầu kỹ thuật làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng, bê tông và bê tôngđầm lăn theo tiêu chuẩn TCVN 6882 : 2001 "Phụ gia khoáng cho sản xuất ximăng", ASTM C618 : 2003 "Yêu cầu kỹ thuật của tro bay, puzơlan nunghoặc không nung làm phụ gia khoáng cho bê tông" và TCXDVN 395 : 2007"Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn". Do đó, đơn vị có thể khai thácvà tổ chức kiểm tra sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định để cung cấpphụ gia phục vụ các nhu cầu sử dụng nêu trên.

3./ Để sử dụng phụ gia phục vụ chế tạo bê tông đầm lăn, Côngty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Khoáng sản VINACONEX và Viện Vật liệu xây dựngcần tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu thử nghiệm tại hiệntrường theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình và đáp ứng tiêu chuẩn thiếtkế quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KHCN&MT.


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam