VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 594/VPCP-V .IV/v xử lý thông tin báo nêu việc buôn bán, vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian gần đây, một số cơ quan thông tấn báo chí đưa tin: “Do chênh lệch giá lợn thịt và các sản phẩm từ lợn giữa Việt Nam và các nước láng giềng cao nên xuất hiện tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép qua biên giới làm gia tăng nguy cơ lây lan các dịch bệnh nguy hiểm...”. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xử lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Bộ Tài chính - Cơ quan Thường trực BCĐ 389 QG;
- Văn phòng Thường trực BCĐ 389 QG;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: KGVX, TKBT, KTTH, TH;
- Lưu: VT, V.I (3), HQP.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy