VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5940/VPCP-QHQT
V/v Kết quả “Diễn đàn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các ngân hàng Châu Phi và các nước ASEAN khối Pháp ngữ”

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xét đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (công văn số 1594/PTM-QHQT ngày 18 tháng 7 năm 2014) về báo cáo kết quả “Diễn đàn thúc đẩyquan hệ hợp tác giữa các ngân hàng Châu Phi và các nước ASEAN khối Pháp ngữ” tổchức từ ngày 25 đến 26 tháng 6 năm 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủtướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Giao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ CôngThương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu việc thúc đẩyxúc tiến thương mại và đầu tư tại các nước Châu Phi khối tiếng Pháp để đề xuấtcác kiến nghị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Phòng Thương mại và Công nghiệpViệt Nam biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục