BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5946/BGDĐT-VP
V/v: tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ V

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2010

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng.

Thực hiện kế hoạch số 25/HDTĐKT-VI ngày 17 tháng4 năm 2009 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Đạihội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đuayêu nước toàn quốc; trong khí thế cả nước lập thành tích hướng tới Đại lễ kỷniệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Đại hội thiđua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ V” - Năm 2010.

1. Thời gian: 01 ngày, thứ Sáu, ngày 20 tháng 10năm 2010;

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốcgia Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Số 57 đường Phạm Hùng, quận Từ Liêm, thànhphố Hà Nội

3.Nội dung:

- Tổng kết các phong trào thi đua và công tác khen thưởnggiai đoạn 2006 -2010; Phương hướng công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2011- 2015.

- Phát động phong trào thi đua ngành giáo dục giai đoạn 2011- 2015.

4. Thành phần tham dự: Số lượng đại biểu tham dự Đại hội khoảng750 người

4.1. Đại biểu chính thức:

- Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn giáodục Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịchCông đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đại biểu khối địa phương:

+ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Công đoàn giáodục tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Đại diện lãnh đạo đơn vị hoặc cá nhân được phong tặng danhhiệu “Anh hùng lao động”; cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” và“Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, thành phố” từ năm 2006 đến nay. Thành phần đốitượng này, do các sở giáo dục và đào tạo lựa chọn, giới thiệu và đăng ký. Sốlượng phân bổ cho mỗi địa phương được thực hiện theo danh sách phân bổ đính kèm(phụ lục số 1).

- Đại biểu khối các đại học, học viện, trường đại học, caođẳng (cơ sở giáo dục):

+ Đại diện lãnh đạo cơ sở giáo dục.

+ Đại diện lãnh đạo tập thể trực thuộc hoặc cá nhân đượcphong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”; cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thiđua toàn quốc” và “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, thành phố” từ năm 2006 đến nay.Thành phần đối tượng này, do các cơ sở giáo dục lựa chọn, giới thiệu và đăngký. Số lượng phân bổ cho mỗi cơ sở giáo dục được thực hiện theo danh sách phânbổ đính kèm (phụ lục số 2).

4.2. Khách mời:

- Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

- Đại diện Lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và Bộ, ngànhliên quan.

- Đại diện Lãnh đạo Trung ương hội: Hội liên hiệp Phụ nữViệt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Cựu giáo chức Việt Nam; HộiKhuyến học Việt Nam; Hội Cựu giáo chức Việt Nam; Hiệp hội các trường đại học,cao đẳng ngoài công lập; Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam.

- Đại biểu nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qua cácthời kỳ; Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Chủ tịch Công đoànGiáo dục Việt Nam, giai đoạn 2005 - 2010 .

5. Các nội dung liên quan khác:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo,các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, lập danh sách, đăng ký đạibiểu tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, trướcngày 21/9/2010, theo các địa chỉ email: [email protected] hoặc số Fax: 0438694085.

- Các đơn vị chủ động về kinh phí đi lại, ăn, nghỉ và côngtác phí cho các đại biểu tham dự Đại hội theo chế độ hiện hành của Nhà nước; tựlo phương tiện đi lại trong thời gian diễn ra Đại hội.

Đề nghị các đơn vị lựa chọn, bố trí và cử đại biểu về thamdự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ V, đủ về số lượng, đúngthành phần đối tượng./.

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
Các Thứ trưởng (để b/c);
Các thành viên BTC;
Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Hùng

* Mọi chi tiết xin liên hệ qua địachỉ: Tạ Xuân Thảo Trưởng phòng Hành chính, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo,điện thoại: 04 3869 4888 - 0912263005;

 Email: [email protected]

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 5946/BGDĐT-VP tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục