BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 595/BCT-TTB
V/v báo cáo vi phạm trong sử dụng tài sản công, việc tặng quà và nhận quà trong dịp Tết Quý Tỵ - 2013

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty nhà nước thuộc Bộ;
- Các Cục, Tổng cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Ban Thư ký Hội đồng cạnh tranh;
- Các Viện, Trường, Trung tâm, Báo, Tạp chí.

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hiệntiết kiệm, chống lãng phí, nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà tết cho cấp trên;không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạtđộng trong dịp tết và Xuân Quý Tỵ; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW củaBan Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về công tác phòng, chống tham nhũng, lãngphí; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 về Quy chế tặng quà,nhận quà và nộp lại quà tặng; Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2013của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác phục vụ Tết Nguyên đán QuýTỵ - 2013 và Xuân Quý Tỵ.

Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởngcác cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ triển khai một số nội dung công tác dướiđây:

- Quán triệt, chỉ đạo thực hiệnnghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định và Công điện trên;

- Theo dõi, nắm tình hình sử dụngtài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị không đúng quy định gây thất thoát,lãng phí; tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán QuýTỵ - 2013 và gửi báo cáo về Bộ Công Thương (qua Thanh tra Bộ) chậm nhất là ngày19 tháng 02 năm 2013 bằng văn bản (hoặc gửi qua email: [email protected])./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Đảng ủy Bộ Công Thương;
- Công đoàn Công Thương Việt Nam;
- Thành viên BCĐ PCTN Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TTB

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng