BỘ XÂY DỰNG
----------------------
V/v: Hướng dẫn cấp CCHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------
Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 468/SXD-QLHĐXD ngày 06/4/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 11 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì cá nhân có bằng cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành khảo sát xây dựng nếu có đủ các điều kiện theo quy định thì được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình.
Cá nhân có bằng tốt nghiệp là cử nhân cao đẳng ngành quản lý đất đai không thuộc chuyên ngành khảo sát xây dựng, do vậy không thuộc đối tượng được xem xét để cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động khảo sát xây dựng.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Phạm Khánh