TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 595/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH SASAKI KENKO Việt Nam
(Địa chỉ: Phòng 1624-A18, Tầng 16, tòa tháp ICON 4, 243 Đê La Thành, phường LángThượng, quận Đống đa, thành phố Hà Nội. MST: 0106684871)

Trả lời công văn số 2014- 001/CV-SSK ngày 19/12/2014của Công ty hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 Thông tưsố 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hànhLuật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định phương pháp tính thuế:

“2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dươnglịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thìkỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối vớidoanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệpchuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia,tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định củapháp luật về kế toán.

3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên củadoanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanhnghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanhnghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợpnhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 thángthì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thànhlập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hìnhdoanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giảithể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tínhthuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệpnăm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

4. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổikỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả chuyển đổi kỳ tính thuế từ nămdương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại) thì kỳ tính thuế thu nhập doanhnghiệp của năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng. Doanh nghiệp đang trong thờigian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp...”

Căn cứ Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 80/2012/TT-BTCngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuếquy định về trách nhiệm và thời hạn thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế:

“2. Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khácthực hiện thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười)ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theoThông tư này. "

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHHSASAKI KENKO Việt Nam thành lập ngày 29/04/2014, khi làm tờ khai đăng ký thuếđã kê khai chỉ tiêu “Năm tài chính” áp dụng theo năm dương lịch (từ 01/01 đến31/12), nay Công ty có sự thay đổi chỉ tiêu “Năm tài chính” bắt đầu từ 01/07đến 30/06 thì Công ty thực hiện nộp “Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08”cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Kỳ tính thuế TNDN năm chuyển đổi được tínhtừ 29/04/2014 đến hết ngày 30/06/2014, kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp nămtiếp theo được tính từ ngày 01/07/2014 đến hết ngày 30/06/2015

Cục thuế thành phố Hà Nội thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Thái Dũng Tiến