KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 595/KTNN-VP
V/v thông báo ban hành và đăng tải các quy trình, đề cương, hướng dẫn, mẫu biểu hồ sơ kiểm toán lên website KTNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc KTNN

Thực hiện Quyết định số 1836/QĐ-KTNN ngày 11/12/2012 củaTổng KTNN về việc giao nhiệm vụ về hoạt động kiểm toán năm 2012 cho các đơn vịtrực thuộc KTNN và Quyết định số 1839/QĐ-KTNN ngày 13/12/2012 về việc điềuchỉnh, sửa đổi Quyết định số 1836/QĐ-KTNN các đơn vị trực thuộc KTNN đã tíchcực, khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình, đềcương, hướng dẫn, mẫu biểu hồ sơ kiểm toán trình Tổng KTNN ban hành (phụ lụckèm theo), cụ thể:

1. 04 Quy trình kiểm toán gồm: Chương trình mục tiêuquốc gia, Ngân sách Nhà nước, Báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước, Dự án đầutư xây dựng công trình;

2. 06 Hướng dẫn kiểm toán gồm: Chuyên đề quản lý, sửdụng vốn trái phiếu Chính phủ; Chuyên đề quản lý, sử dụng đất đai gắn với pháttriển nhà và đô thị; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;Chuyên đề miễn, giảm, giãn, hoàn, xóa nợ thuế và công tác chống thất thu Ngânsách Nhà nước; Chuyên đề quản lý hàng tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập;hướng dẫn kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp;

3. 03 Đề cương hướng dẫn hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán gồm:Chuyên đề chấp hành pháp luật về khai thác, chế biến và kinh doanh tài nguyênkhoáng sản; Đề cương, hướng dẫn kiểm toán Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Pháttriển Việt Nam và các ngân hàng thương mại; Chuyên đề chính sách bảo hiểm y tếcho người nghèo giai đoạn 2010-2012;

4. 01 Hướng dẫn thực hiện một số quy định về mẫu biểuhồ sơ kiểm toán.

Thực hiện Chương trình cải cách hành chính, hàng nămKTNN sẽ thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình, đề cương, hướng dẫn mẫubiểu hồ sơ kiểm toán của KTNN. Để đảm bảo việc thực hiện tiết kiệm, chống lãngphí, Văn phòng KTNN đã đăng tải toàn bộ nội dung các văn bản trên lên TrangThông tin điện tử của KTNN tại mục "Văn bản" để các đơn vị trongngành khai thác, sử dụng phục vụ cho hoạt động kiểm toán.

Văn phòng KTNN xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo KTNN (để b/c);
- Lưu: VT, VP(HC).

TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Hữu Phúc

DANHSÁCH

CÁC QUYTRÌNH, ĐỀ CƯƠNG, HƯỚNG DẪN, HỒ SƠ MẪU BIỀU KIỂM TOÁN(Kèm theo Công văn số 595/KTNN-VP ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Kiểm toánNhà nước)

STT

SỐ, KÝ HIỆU

NGÀY,THÁNG

TRÍCH YẾU

01

01/2013/QĐ-KTNN

29/3/2013

Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia

02

02// 2013/QĐ-KTNN

29/3/2013

Quy trình kiểm toán Ngân sách nhà nước

03

03/2013/QĐ-KTNN

03/4/2013

Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Ngân sách nhà nước

04

04/2013/QĐ-KTNN

05/4/2013

Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình

05

253/QĐ-KTNN

02/4/2013

Hướng dẫn kiểm toán chuyên đề quản lý, sử dụng vốn trái phiếu chính phủ

06

306/QĐ-KTNN

04/4/2013

Hướng dẫn kiểm toán chuyên đề quản lý, sử dụng đất đai gắn với phát triển nhà và đô thị

07

307/QĐ-KTNN

04/4/2013

Hướng dẫn kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

08

333/QĐ-KTNN

11/4/2013

Hướng dẫn kiểm toán chuyên đề miễn, giảm, giãn, hoàn, xóa nợ thuế và công tác chống thất thu NSNN

09

334/QĐ-KTNN

11/4/2013

Hướng dẫn kiểm toán chuyên đề quản lý hàng tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập

10

376/QĐ-KTNN

15/4/2013

Hướng dẫn kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp

11

377/QĐ-KTNN

15/4/2013

Đề cương, hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán chuyên đề chấp hành pháp luật về khai thác, chế biến và kinh doanh tài nguyên khoáng sản

12

390/QĐ-KTNN

16/4/2013

Đề cương, hướng dẫn kiểm toán Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các ngân hàng thương mại

13

391/QĐ-KTNN

17/4/2013

Đề cương kiểm toán chuyên đề chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo giai đoạn 2010-2012

14

348/KTNN-CĐ

26/3/2013

Hướng dẫn thực hiện một số quy định về mẫu biểu hồ sơ kiểm toán