BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 595/TCT-TNCN
V/v: thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán BảoViệt

Trả lời công văn số 196/2009/BVSC-TCKT ngày 11/02/2009 củaCông ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt hỏi về việc tính thuế TNCN đối với cáckhoản chi phí có nguồn gốc phát sinh năm 2008, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc tính thuế TNCN đối với các khoản chi phí có nguồngốc phát sinh năm 2008:

Tại điểm 2, điều 11, mục 1, chương II Luật thuế Thu nhập cánhân ngày 21 tháng 11 năm 2007 quy định; ''Thời điểm xác định thu nhập chịuthuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập chođối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập''.

Căn cứ vào quy định trên đây thì trường hợp Công ty cổ phầnchứng khoán Bảo Việt chi các khoản chi phí tiền lương, tiền công của năm 2008vào năm 2009 thì việc tính thuế TNCN đối với các khoản này được thực hiện theoLuật thuế TNCN.

2. Về cách lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năng 2008:

Đối với cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khai quyết toánthuế 2008 theo mẫu số 04/TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTCngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần chứng khoán BảoViệt được biết và nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban PC, TTTĐ, HT;
- Lưu: VT, TNCN(3b)


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương