THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------

Số: 595/TTg-KGVX

V/v: Thay thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 2023/BGTVT-TCCB ngày 5 tháng 4 năm 2010 về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý cử ông Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, làm Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015 (thành lập theo Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) thay ông Trần Doãn Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đã nghỉ hưu./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, TH, TCCB, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân