ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5950/UBND-NC
V/v kiểm tra xử lý dứt đim xe công nông, xe cơ giới tự chế hoạt động trên địa bàn tnh

Nghệ An, ngày 26 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Công an tnh;
-
Sở Giao thông Vận tải;
-
Sở Thông tin Truyền thông,
-
Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An;
-
Văn phòng Ban an toàn giao thông tnh;
-
UBND các huyện, thành, thị.

Thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính ph, Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày29/4/2009 của Thủ tướng Chính ph vềviệc hỗ trợ thay thế, hủy bỏ xe Công nông, xe cơ giới tự chế hoạt động trên cáctuyến giao thông. Ở Nghệ An, hu hếtcác địa phương đã thực hiện xóa b loạiphương tiện này hoạt động trên các tuyến giao thông góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, thời gian gn đây tai nạn giao thông do loạiphương tiện này gây ra vẫn còn xyra, đặc biệt một số địa bàn đã xuất hiện các cơ sở sản xuất, lp ráp xe công nông, xe tự chế mới trái phép, vi phạm quy định của pháp luật và tim ngia tăng tai nạn giao thông.

Để xử lý xóa bỏ triệt để loại phương tiện này hoạt động trêncác tuyến giao thông, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, góp phn đảm bảo trật tự an toàn giaothông, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thông tin Truyền thông chỉ đạocác cơ quan báo chí, Đài Phát thanh Truyền hình tnh, Báo Nghệ An: Tăng cường công tác tuyên truyềncác quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với các loại phương tiện thuộc diện bị cm lưu hành trên các tuyến giaothông; vận động các hộ dân tự giác chấp hành pháp việc thay thế hủy bỏ xe côngnông, xe cơ giới tự chế 3,4 bánh. Đưa tin các hoạt đngch đạo xử lý các trường hợp vi phạm củalực lượng chức năng đtuyên truyn giáo dục.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành (thành phần gồm Công an tỉnh, Sở Giao thông Vậntải, Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình tnh, chính quyền địa phương cp huyện) để tổ chức kim tra, tịch thu tiêu hủy đối với xe công nông, xe cơ giới tựchế 3, 4 bánh lưu hành trên địa bàn, cụ thể:

+ Đối với trường hợp phát hiện xe công nông, xe cơ giới tựchế đang lưu hành trên các tuyếngiao thông thì ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ, phải áp dụng biện pháp tịch thu xung công quỹtheo đúng quy định.

+ Đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe công nông, xe cơ giớitự chế 3, 4 bánh phải đình ch hoạtđộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Đối với các trường hợp đang lưu giữ xe công nông, xe tự chếtại gia đình hoặc các nơi khác phải vận độngchủ phương tiện tự nguyện tháo dỡ, hủy bỏ phương tiện, không được đưa phương tiệnnày vào tham gia giao thông.

- Tăng cường lực lượng hỗ trợ Công an cấp huyện trong việc cưỡng chế, tịchthu hủy bỏ xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh hoạt động trên các tuyến giao thông.

- Giao trách nhiệm cho Trưởng Công an cấp huyên, Đội trưng Cnh sát giao thông phụ trách địa bàn trong việc chỉ đạo xử lýdứt đim loại phương tiện này hoạt độngtrên các tuyến giao thông.

3. UBND các huyện, thành, thị

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách và thông báo chocác chủ phương tiện phải thực hiện ngay việc thanh lý, hủy bỏ triệt đ xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh đanghoạt động trên địa bàn trước 30/9/2015. Gắn trách nhim Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong tuyên truyền,xử lý, hủy bỏ loại phương tiện này.

- Thành lập tổ liên ngành lập biên bn tại các hộ gia đình yêu cầu hủy bỏ xe công nông, xe cơ giớitự chế 3, 4 bánh; đối với các trường hợp cố ý vi phạm quá thời hạn quy định thìáp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi, xung công quỹ theo quy định của pháp luật.

- Ch đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp viphạm, áp dụng mức phạt cao nhất theo quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 16, Nghịđịnh 171/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ.

4. Sở Giao thông Vận tải: Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường phối hợp vớicác lực lượng Công an, chính quyền địa phương tập trung kiểm tra, x lý dứt điểm loại phương tin này hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc cácđịa phương, đơn vị thực hiện Công văn này và hàng tháng tng hợp báo cáo UBND tỉnh đ ch đạo.

Yêu cầu các Sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành, thịkhẩn trương ch đạo thực hiện nghiêm túc và báo cáokết quả thực hiện v UBND tnh (qua Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh) đ tiếp tục chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBATGTQG (đ b/cáo);
- B
ộ GTVT (để b/cáo);
-
TT Tnh ủy, HĐND tỉnh; (để b/cáo)
-
Đ/c Ch tịch UBND tnh; (để b/cáo)
-
Các PCT UBND tnh;
-
Chánh, Phó VPNC UBND tỉnh;
-
CV: Nội chính;
- Lưu VT UBND tnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
P
HÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền