BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5951/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục hải quan đối với loại hình gia công

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 656/HQCB-NV ngày 14/9/2010 của Cục Hảiquan tỉnh Cao Bằng về vướng mắc thủ tục hải quan đối với loại hình gia công vớithương nhân nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về sản phẩm hoàn chỉnh NK để gắn hoặc đóng chung với sảnphẩm gia công xuất khẩu:

Việc không yêu cầu doanh nghiệp đăng ký định mức đối với sảnphẩm gia công hoàn chỉnh do bên đặt gia công cung cấp nhập khẩu để gắn hoặcđóng chung với sản phẩm gia công thành mặt hàng đồng bộ và xuất khẩu ra nướcngoài là nhằm đơn giản hóa thủ tục hải quan cho doanh nghiệp theo chỉ đạo củalãnh đạo Bộ Tài chính, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo Đề án 30 củaThủ tướng Chính phủ.

Việc quản lý đối với các sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu nàyđược thực hiện trên tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu. Việc khai sản phẩmnày do doanh nghiệp thực hiện trên tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu hiệnhành.

Nội dung này đã được đưa vào sửa tại Điều 100 dự thảo Thôngtư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 79/2009/TT-BTC

2. Về thuế XK đối với nguyên phụ liệu cung ứng từ nguồntrong nước:

Tiết c, khoản 2, Điều 33 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày23/1/2006 của Chính phủ quy định:Được cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyênliệu, phụ liệu, vật tư để gia công theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công vàphải nộp thuế xuất khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuđối với phần nguyên, phụ liệu, vật tư mua trong nước.

Theo hướng dẫn tại điểm 1.3b, khoản 1, Điều 7 Thông tư số 74/2010/TT-BTC ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính thì…Khi làm thủ tục xuấtkhẩu sản phẩm gia công, doanh nghiệp kê khai, tính thuế xuất khẩu (nếu có) trênphụ lục Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (mẫu PLTK/2002-XK).

Như vậy, đối với nguyên phụ liệu tự cung ứng từ nguồn trongnước, nếu có thuế xuất khẩu thì doanh nghiệp phải khai, tính thuế xuất khẩu củanguyên phụ liệu cung ứng trên phụ lục tờ khai xuất khẩu (mẫu PLTK/ 2002/XK )./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh