VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5951/VPCP-KTTH
V/v lùi thời hạn trình Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dântỉnh Thanh Hóa.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Thanh Hóa tại công văn số 6425/UBND-THKHngày 23 tháng 7 năm 2014 về việc lùi thời hạn trình Đề án điều chỉnh, bổ sung quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và địnhhướng đến năm 2030 vào Quý I năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến nhưsau:

Đồng ý lùi thời hạn trình Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm2030 đến hết tháng 01 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủyban nhân dân tỉnh Thanh Hóa biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, V.III, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng