BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5956/TCT-HTQT
V/v áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế Hải Phòng;
- Công ty TNHH Vận tải và Đại lý vận tải Đa phương thức

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 61 ngày 15/10/2014 củaCông ty TNHH Vận tải và Đại lý vận tải Đa phương thức (sau đây gọi là Công ty)đề nghị hướng dẫn Công ty về nghĩa vụ thuế đối với khoản phí THC theo Hiệp địnhtránh đánh thuế hai lần Việt Nam-Singapore (sau đây gọi là Hiệp định).

Tại công văn nêu trên, Công ty không nhất trí với quan điểmtrả lời của Cục Thuế Hải Phòng nêu tại công văn số 1859/CT-TTHT ngày 3/10/2014của Cục Thuế Hải Phòng về việc xác định cơ sở thường trú theo Hiệp định liênquan đến Thỏa thuận đại lý ký giữa Công ty và Công ty TNHH MARIANA EXPRESSLINES (sau đây gọi là Thỏa thuận).

Đối với vấn đề nêu trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại phí THC cho mục đích áp dụng Hiệp định

Tổng cục Thuế nhất trí với Cục Thuế Hải Phòng về việc phânloại phí bốc dỡ hàng (THC) là thu nhập kinh doanh cho mục đích áp dụng Hiệp định.Do đó, thu nhập của công ty TNHH MARIANA EXPRESS LINES (sau đây gọi là MELL)theo quy định tại Khoản 1 Điều 7. Lợi tức doanh nghiệp của Hiệp định. Cụ thể:

Khoản 1 Điều 7. Lợi tức doanh nghiệp của Hiệp định quy định:

“1. Lợi tức của một xí nghiệp tại một Nước ký kết sẽ chỉ chịuthuế tại Nước đó, trừ trường hợp xí nghiệp có tiến hành kinh doanh tại Nước kýkết kia thông qua một cơ sở thường trú tại Nước kia. Nếu xí nghiệp có hoạt độngkinh doanh theo cách trên, thì các khoản lợi tức của xí nghiệp có thể bị đánhthuế tại Nước kia nhưng chỉ trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú đó.”

Theo quy định nêu trên, MELL sẽ có nghĩa vụ nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN) tại Việt Nam nếu việc thực hiện thỏa thuận tạo nên một cơ sởthường trú (CSTT) tại Việt Nam.

2. Về xác định CSTT của MELL

2.1. Quy định tại Hiệp định

Điều 5. Cơ sở thường trú của Hiệp định quy định:

“1. Theo Hiệp định này, thuật ngữ “cơ sở thường trú” cónghĩa là một cơ sở kinh doanh cố định mà qua đó xí nghiệp thực hiện toàn bộ haymột phần hoạt động kinh doanh của mình.

5. Mặc dù có những quy định tại khoản 1 và 2, trường hợp mộtđối tượng- trừ đại lý có tư cách độc lập được điều chỉnh bởi khoản 6-hoạt độngthay mặt cho một xí nghiệp và đối tượng đó có và thường xuyên thực hiện tại mộtNước ký kết thẩm quyền ký kết các hợp đồng đứng tên xí nghiệp thì xí nghiệp đósẽ được coi là có cơ sở thường trú tại Nước đó đối với các hoạt động mà đối tượngnày thực hiện cho xí nghiệp, trừ khi các hoạt động của đối tượng này chỉ giới hạntrong phạm vi các hoạt động nêu tại khoản 4 mà những hoạt động đó nếu được thựchiện thông qua một cơ sở kinh doanh cố định thì sẽ không làm cho cơ sở kinhdoanh cố định trở thành một cơ sở thường trú theo những quy định khoản đó.

6. Một xí nghiệp của một nước ký kết sẽ không được coi là cócơ sở thường trú ở Nước ký kết kia nếu xí nghiệp đó chỉ thực hiện hoạt động kinhdoanh tại Nước kia thông qua một đại lý môi giới, một đại lý hoa hồng hoặc bấtcứ trong khuôn khổ kinh doanh thông thường của họ.”

Theo quy định nêu trên, trường hợp MELL (là đối tượng cư trúcủa Singapore) trong quá trình thực hiện thỏa thuận tại Việt Nam mà:

- duy trì một cơ sở kinh doanh cố định và tiến hành một phầnhoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh thông qua cơ sở kinh doanh cố định đó, hoặc

- ủy quyền cho Công ty thay mặt MELL ký kết hợp đồng tại ViệtNam; hoặc

- có các ràng buộc tại Thỏa thuận khiến cho Công ty thực hiệnThỏa thuận không còn được coi là tiến hành trong khuôn khổ kinh doanh thông thườngcủa Công ty

thì MELL được coi là có một CSTT tại Việt Nam.

2.2. Quy định tại Thỏa thuận

Tại Thỏa thuận có các quy định như sau:

“1.3: Đại lý cam kết không chấp nhận các công ty giao nhậnkhác và Đại lý cam kết không tham gia vào VNOCC, các hoạt động chuyển vận hànghóa hay bất kỳ các hoạt động kinh doanh nào khác trong khu vực có sự cạnh tranhtrực tiếp với các hoạt động vận tải của bên ủy nhiệm mà không có bằng văn bản đồngý trước của MELL thì sẽ không bị giữ lại một cách bất hợp lý.

2.1.5. Đặt các cơ sở văn phòng của mình dưới sự định đoạt củađại diện của MELL. (Nguyên văn tiếng Anh: Place its office facilities at the disposal of MELL’s representative).

2.5: Trong trường hợp đại lý giao hoặc cam kết cho bên thứba thực hiện các công việc theo yêu cầu của bên Đại lý hoặc bất kỳ trách nhiệmnào của bên đại lý theo hợp đồng này, đại lý thỏa thuận rằng ký những hợp đồnghay thỏa thuận này với một bên thứ ba làm đại diện cho họ và không đại diện choMELL trừ phi MELL gửi thông báo đồng ý bằng văn bản cho đại lý ký hợp đồng vớibên thứ ba đại diện cho MELL...

3.3. Trường hợp “thiết bị” được nhắc đến trong phần tiếptheo gồm có công ten nơ, flat rack, khung gầm để hàng hóa tương tự mang các thiếtbị do MELL sở hữu, thuê hoặc do MELL kiểm soát.”

Theo các quy định nêu trên của Hiệp định và Thỏa thuận,trong quá trình thực hiện Thỏa thuận, MELL sẽ được coi là có CSTT tại Việt Namnếu:

- MELL đã duy trì các thiết bị gồm công ten nơ, flat rack hoặckhung gầm để hàng hóa do MELL sở hữu, thuê hoặc có các quyền định đoạt khác đểthực hiện thỏa thuận; hoặc

- Đại diện của MELL đã sử dụng cơ sở văn phòng của công ty đểthực hiện Thỏa thuận; hoặc

- Ủy quyền cho Công ty ký hợp đồng với bên thứ ba với tưcách đại diện cho MELL; hoặc

- Trong quá trình thực hiện Thỏa thuận, Công ty đã không làmđại lý cho bất kỳ một tổ chức hoặc cá nhân nào khác.

Do Thỏa thuận đã được thực hiện từ năm 2012 nên để có cơ sởkhẳng định MELL có một cơ sở thường trú tại Việt Nam, đề nghị Cục Thuế kiểmtra, xác minh trong quá trình thực hiện Thỏa thuận:

- MELL có duy trì các thiết bị gồm công ten nơ, flat rack hoặckhung gầm để hàng hóa do MELL sở hữu, đi thuê hoặc có các quyền định đoạt khácđể thực hiện Thỏa thuận hay không.

- Công ty có bố trí các cơ sở văn phòng của mình dưới sự sửdụng, khai thác hoặc định đoạt dưới các hình thức khác bởi đại diện của MELL tạiViệt Nam hay không.

- Công ty có và thường xuyên đứng tên MELL ký các hợp đồngkinh doanh tại Việt Nam hay không.

- Công ty có phải là đại lý duy nhất của MELL tại Việt Namhay không.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, PC;
- Website
TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nguyễn Đức Thịnh