BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5959/BNN-KHCN
V/v đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng

Sau khi có ý kiến thẩm định, góp ýkiến của Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường Chất lượng; Ban kỹ thuật soạn thảo tiêuchuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉnh sửa và hoàn thiện 02Dự thảo tiêu chuẩn theo góp ý của Hội đồng thẩm định:

1. TCVN 9809:2013 Hạt giống bầu bí- Yêu cầu kỹ thuật;

2. TCVN 9962:2013 Hạt giống rau họcà - Yêu cầu kỹ thuật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng xem xét, trình Bộ Khoahọc và Công nghệ công bố 02 Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Trồng trọt;
- Lưu: VT, KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tấn Hinh