BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 5959/BTC-TCHQ
V/v Điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

BộTài chính nhận được phản ảnh của một số Hải quan địa phương vướng mắc trongviệc thực hiện điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% đốivới hàng hóa xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theoquy định tại Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ; Điều 6 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thuế GTGT; Điểm 1, Mục II, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày8/12/2008 của Chính phủ, thì: hàng hóa xuất khẩu (trừ sản phẩm xuất khẩu là tàinguyên, khoáng sản khai thác chưa qua chế biến) áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Theoquy định tại Khoản 2, Điều 30 Luật Quản lý thuế; khoản 1, Điều 4 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định chi tiết thi hành một số Điều của LuậtQuản lý thuế thì tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất khẩu tự kê khai và xác địnhsố thuế phải nộp với cơ quan hải quan.

TạiĐiểm 2, Mục I, Phần Đ Thông tư 129/2008/TT-BTC quy định: Cơ quan Hải quan chịutrách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu.

Căncứ các điểm hướng dẫn nêu trên, điều kiện được áp dụng thuế suất 0% đối vớihàng hóa xuất khẩu nêu tại Điểm 1.2, Mục II, Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC làcơ sở để cơ quan thuế thực hiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hướng dẫn cụthể tại tiết c điểm 1.3, mục II phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC của Bộ Tàichính.

BộTài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn