VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5959/VPCP-V .I
V/v kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Các Bộ: Công Thương, Tài chính,Công an, Khoa học và Công nghệ.

Xét báo cáo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 39/BC-BCT ngày11 tháng 5 năm 2015 và ý kiến của BộTài chính tại Văn bản số 8427/BTC-HCSN ngày23 tháng 6 năm 2015, ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 2164/BKHCN-TĐC ngày 22 tháng 6 năm 2015 (sao gửi kèm theo),Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạonhư sau:

1. Đồng ý với các biện pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương tại Văn bản số39/BC-BCT ngày 11 tháng 5 năm 2015; yêu cầu BộCông Thương tổ chức thực hiện nghiêm túc,xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi kinh doanh xăng dầu trái phép, gian lận về chất lượng, khối lượng khi bán xăng dầu.

2. Đồng ý với ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 8427/BTC-HCSN ngày 23 tháng 6 năm 2015 về nguồn kinh phí mua sắm và việc sửdụng máy kiểm tra nhanh chất lượng xăng dầu.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương ban hành Thông tư quản lý về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; có biện phápkỹ thuật giám sát hoạt động của cột đo xăng dầu đểphát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

4. Bộ Công an khẩn trương báo cáo kết quả điều tra, xử lý các hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại Văn bản số 9646/VPCP-VI ngày 02tháng 12 năm 2014 và Văn bản số 2813/VPCP-V .Ingày 22 tháng 4 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTg CP, PTTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
-
Đài Truyền hình Việt Nam;
-
Văn phòng TT BCĐ 389 quốc gia;
-
VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, NC;
-
Lưu: VT, V.I(3).ĐVD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ