BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 595TCT/ĐTNN
V/v: Nghĩa vụ thuế của Nhà thầu dự án ODA vay

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:

Dự án phát triển chè và cây ăn quả
Ban quản lý các dự án nông nghiệp

Trảlời công văn số 132CV/DANN/DACQ đề ngày 17/2/2005 của Dự án phát triển chè vàcây ăn quả về vấn đề thuế đối với nhà thầu nước ngoài tư vấn cho Dự án, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chínhhướng dẫn chế độ thuế đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhânViệt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại ViệtNam, trường hợp Công ty tư vấn Landell Mills ký hợp đồng với Ban quản lý Dự ánphát triển chè và cây ăn quả để thực hiện gói thầu tư vấn Quốc tế về quản lýnghiên cứu và môi trường thì Công ty Landell Mills có nghĩa vụ nộp thuế GTGT vàthuế TNDN đối với khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam từ hợp đồng tư vấn kývới BQL Dự án. Trường hợp Công ty Landell Mills là nhà thầu nước ngoài khôngthực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì việc xác định số thuế GTGT và thuế TNDNphải nộp của Nhà thầu Landell Mills thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II, Phần BThông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên. Ban quản lý Dự án thực hiện việc khấu trừvà nộp vào KBNN số thuế TNDN và thuế GTGT của Nhà thầu trước khi thực hiệnthanh toán cho Nhà thầu và được hưởng một khoản thù lao bằng 0,8% số thuế TNDNđã khấu trừ để nộp vào KBNN, nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng trên số tiềnthuế của mỗi lần khấu trừ và nộp thuế.

Việclập kế hoạch vốn đối ứng để có nguồn nộp thuế thực hiện theo quy định của Hiệpđịnh tín dụng ký giữa Việt Nam và Ngân hàng ADB và quy định hiện hành về việclập kế hoạch vốn đối ứng.

Tổngcục Thuế trả lời để Dự án phát triển chè và cây ăn quả được biết và liên hệ vớiCục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hà Nội
- Lưu VP (HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến