BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 596/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ đối với tài sản cho thuê tài chính

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Chi nhánh Đà Năng.
(Địa chỉ: 122 Hàm Nghi, thành phố Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 17/CV-KD ngày 31/10/2012 của Công ty chothuê tài chính TNHH MTV Chi nhánh Đà Nẵng về việc lệ phí trước bạ cho tài sản chothuê tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 27, Nghị định số 16/2001/NĐ-CPngày 2/5/2001 quy định về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chínhquy định

"1. Bên cho thuê có quyền chấm dứt hợp đồng cho thuêtài chính trước hạn khi có một trong các trường hợp sau:

a) Bên thuê không trả tiền thuê theo quy định trong hợp đồngcho thuê tài chính;

b) Bên thuê vi phạm các điều khoản của hợp đồng cho thuê tàichính;

c) Bên thuê bị phá sản, giải thể;

d) Người bảo lãnh bị phá sản, giải thể và bên cho thuê khôngchấp thuận đề nghị chấm dứt bảo lãnh hoặc đề nghị người bảo lãnh khác thay thếcủa Bên thuê.

2. Bên thuê có thể chấm dứt hợp đồng trước hạn khi bên chothuê vi phạm một trong các trường hợp sau:

a) Bên cho thuê không giao đúng hạn tài sản cho thuê;

b) Bên cho thuê vi phạm hợp đồng".

- Tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày19/5/2005 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CPngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chínhquy định:

"Một giao dịch cho thuê tài chính phải thoả mãn mộttrong những điều kiện sau đây:

a) Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê đượcchuyển quyền sở hữu tài sản thuê hoặc được tiếp tục thuê theo sự thoả thuận củahai bên;

b) Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê đượcquyền ưu tiên mua tài sản thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế củatài sản thuê tại thời điểm mua lại;

c) Thời hạn cho thuê một loại tài sản ít nhất phải bằng 60%thời gian cần thiết để khấu hao tài sản thuê;

d) Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồngcho thuê tài chính, ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thờiđiểm ký hợp đồng".

- Tại Khoản 9, Điều 1, Nghị định số 65/2005/NĐ-CP nêu trênquy định:

"Trong trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính bị chấm dứttrước thời hạn theo một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghịđịnh số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạtđộng của Công ty cho thuê tài chính, bên thuê phải thanh toán ngay toàn bộ số tiềncho thuê còn lại. Nếu bên thuê không thanh toán được tiền thuê thì công ty chothuê tài chính xử lý tài sản cho thuê như sau:

a) Công ty cho thuê tài chính có quyền thu hồi ngay lập tứctài sản cho thuê mà không chờ có phán quyết của Toà án và yêu cầu bên thuê phảithanh toán ngay toàn bộ số tiền thuê chưa trả theo hợp đồng. Nghiêm cấm mọihành vi cản trở chiếm giữ, sử dụng tài sản thuê và không hoàn trả lại tài sảncho thuê cho bên cho thuê;

b) Sau khi thu hồi tài sản cho thuê, trong thời gian tối đalà 60 (sáu mươi) ngày, bên cho thuê phải xử lý xong tài sản cho thuê. Số tiềnthu được từ việc xử lý tài sản cho thuê dùng để thanh toán khoản tiền còn thiếucủa bên thuê và các chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi tài sản cho thuê.Nếu số tiền thu được không đủ thanh toán, bên thuê có trách nhiệm thanh toán sốtiền còn thiếu đó cho bên cho thuê".

Tại Khoản 12, Điều 4, Chương 1, Nghị định số 45/2011/NĐ-CPngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định các trường hợp khôngphải nộp lệ phí trước bạ như sau:

"12 . Tài sản cho thuê tài chính được chuyển quyền sở hữucho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê thông qua việc nhượng, bán tài sản chothuê thì bên thuê không phải nộp lệ phí trước bạ; trường hợp công ty cho thuêtài chính mua tài sản của đơn vị có tài sản đã nộp lệ phí trước bạ sau đó chochính đơn vị bán tài sản thuê lại thì công ty cho thuê tài chính không phải nộplệ phí trước bạ '.

- Tại Khoản 12, Điều 3, Chương 1, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạquy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ như sau:

"12 . Tài sản cho thuê tài chính được chuyển quyền sở hữucho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê thông qua việc nhượng, bán tài sản chothuê thì bên thuê không phải nộp lệ phí trước bạ.

Trường hợp tài sản đã được đăng ký, nộp lệ phí trước bạ sauđó chuyển nhượng cho công ty cho thuê tài chính và được chính đơn vị bán tài sảnthuê lại thì công ty cho thuê tài chính không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăngký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong thời hạn cho thuê tài chính, bên thuê chuyểnnhượng hợp đồng thuê tài chính cho tổ chức, cá nhân khác (bên thứ ba) mà khôngthực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng và công ty cho thuê tài chính không ký hợpđồng cho thuê tài chính với bên thứ ba thì bên thứ ba phải nộp lệ phí trước bạkhi kết thúc thời hạn thuê.

Trường hợp này, hoạt động cho thuê tài chính phải đảm bảocác điều kiện theo quy định về một giao dịch cho thuê tài chính và chủ tài sảnphải xuất trình đầy đủ hồ sơ hợp pháp về tài sản thuê tài chính như:

- Hợp đồng cho thuê tài chính;

- Biên bản thanh lý hợp đồng;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản".

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất vớiphương án xử lý của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tại công văn số 2696/CT-TTHTngày 12/9/2012. Trường hợp chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn giữa Côngty cho thuê tài chính TNHH MTV Chi nhánh Đà Nẵng và Công ty TNHH TM và DV MộcMiên không thuộc các trường hợp chấm dứt trước thời hạn theo đúng quy định củapháp luật về cho thuê tài chính mà đây là trường hợp chuyển nợ giữa Công tyTNHH TM và DV Mộc Miên với bà Trịnh Thái Đông Khuê. Do đó, bà Trịnh Thái ĐôngKhuê thuộc đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụngvới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cho thuê tài chính TNHH MTVChi nhánh Đà Nẵng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC- TCT;
- Cục Thuế TP Đà Nẵng;
- Lưu VT; CS(02)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hải