THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 596/TTg-TCCV
V/v quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thực hiện Đề án 30 tại các bộ, ngành, địa phương

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Các đồng chí Bí thư thành ủy, tỉnh ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1.Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giaiđoạn 2007 – 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 30/QĐ-TTgngày 10 tháng 01 năm 2007 (gọi tắt là Đề án 30) và phê duyệt Kế hoạch thực hiệnĐề án 30 tại Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008. Theo đó, Đề án30 chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1: Thống kê thủ tục hành chính (từ tháng 11năm 2008 đến tháng 6 năm 2009); giai đoạn 2: Rà soát, kiến nghị phương án đơngiản hóa thủ tục hành chính (từ tháng 8 năm 2009 đến tháng 5 năm 2010); giaiđoạn 3: Thực thi các kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được các cấpcó thẩm quyền thông qua (từ tháng 5 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010).

Kếtthúc giai đoạn thống kê, một bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính ápdụng tại 4 cấp chính quyền (bộ, tỉnh, huyện, xã) được công bố công khai trênInternet để phục vụ nhân dân. Kết thúc giai đoạn rà soát, thủ tục hành chính sẽđược xem xét theo 3 tiêu chí (tính hợp pháp, sự cần thiết và tính hợp lý) đểxây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, trình cấp có thẩm quyềnthông qua. Kết thúc giai đoạn thực thi các kiến nghị (sau ngày 31 tháng 12 năm2010), bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính sẽ chính thức được pháplý hóa. Đối với những thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sunghoặc thay thế sẽ tiếp tục được cập nhật thường xuyên vào bộ cơ sở dữ liệu quốcgia để bảo đảm tính bền vững của công tác cải cách thủ tục hành chính (dự kiếntrong quý III năm 2009, Chính phủ sẽ xem xét, thông qua Nghị định về kiểm soátthủ tục hành chính).

Triểnkhai Đề án 30, 84 Tổ công tác đã được thành lập tại 21 bộ, cơ quan ngang bộ và63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh), do đồngchí Chánh Văn phòng làm Tổ trưởng và đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các đồngchí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Mỗi Tổ công tác có từ 04 đến 08 cán bộ chuyên trách; Tổ trưởng, Tổ phó làm việctheo chế độ kiêm nhiệm; Tổ công tác sẽ tự giải thể sau khi Đề án 30 kết thúcvào cuối năm 2010.

2.Thực hiện Đề án 30 trong bối cảnh thủ tục hành chính ở nước ta còn phiền hà,phức tạp, thiếu thống nhất; hầu hết thủ tục hành chính chưa được công bố côngkhai đầy đủ và chưa thực sự minh bạch; một thủ tục hành chính được quy địnhtrong nhiều văn bản, người dân và ngay chính bản thân đội ngũ cán bộ, công chứccủa chúng ta đã gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận và thực hiện thủ tụchành chính; cơ quan hành chính nhà nước các cấp không biết chắc chắn trong phạmvi quản lý của mình có bao nhiêu thủ tục hành chính; sau năm 1945 đến nay vàqua nhiều nỗ lực cải cách hành chính ta vẫn chưa có được bộ cơ sở dữ liệu quốcgia về thủ tục hành chính áp dụng tại 4 cấp chính quyền (bộ, tỉnh, huyện, xã)công khai để phục vụ nhân dân.

Đểkịp thời khắc phục những tồn tại trên đây của thủ tục hành chính, góp phầnthiết thực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiệnquan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức, nâng cao tínhchuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong phục vụ nhân dân, Thủ tướngChính phủ đã có nhiều văn bản yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tập trung chỉ đạo công tác nàytại bộ, ngành, địa phương mình và xác định thực hiện Đề án 30 là nhiệm vụ trọngtâm, khâu đột phá cải cách hành chính từ nay đến hết năm 2010 (Công văn số 3335/VPCP-TCCV ngày 22 tháng 5 năm 2008, Công văn số 1083/TTg-TCCV ngày 11tháng 7 năm 2008, Công văn số 6279/VPCP-TCCV ngày 23 tháng 9 năm 2008, Công vănsố 2026/TTg-TCCV ngày 21 tháng 11 năm 2008, Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26tháng 02 năm 2009).

3.Số lượng thủ tục hành chính cần phải thống kê ở các bộ, cơ quan ngang bộ và cácđịa phương là rất lớn (nếu chỉ tính riêng thủ tục hành chính được áp dụng tạicấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là khoảng 3.000 thủ tục hành chính), thời hạn phảithống kê xong thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ là trước ngày 01tháng 4 năm 2009, các sở, ngành và các đơn vị cấp huyện, cấp xã được chọn thốngkê điểm là trước ngày 01 tháng 5 năm 2009.

Dođó, để tổ chức thực hiện tốt công tác thống kê, phục vụ ngay cho việc côngkhai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính và các văn bản quy định về thủtục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu, điều kiện để thựchiện thủ tục hành chính, phí, lệ phí trên Trang tin điện tử của Tổ công tácchuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9năm 2009, cũng như việc ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấpxã, cấp huyện của từng địa phương trong tháng 6 năm 2009 nhằm bảo đảm tínhthống nhất của thủ tục hành chính trong phạm vi từng tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang bộ, các đồng chí Bí thư thành ủy, tỉnh ủy, các đồng chí Chủ tịch Hộiđồng nhân dân cấp tỉnh, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quantâm, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Đề án 30 tại bộ, ngành, địa phương mìnhquản lý; định kỳ hàng tháng nghe Tổ công tác báo cáo về tình hình triển khai Đềán 30; quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho Tổ công tác thực hiện Đề án 30của bộ, địa phương hoạt động tích cực, hiệu quả; gắn kết quả thực hiện Đề án 30với công tác thi đua, khen thưởng và đề bạt bổ nhiệm, cán bộ, công chức; cóchính sách đãi ngộ thiết thực với các cán bộ tham gia các Tổ công tác này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- TGĐ: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTTH, TCCB, Cổng TTĐT;
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu: VT, TCCV (5)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng