VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
V/v: Xử vướng mắc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Bộ Tài chính
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công vănsố 6701/BTC-QLCS ngày 22 tháng 5 năm 2014 về việc xử lý vướng mắc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 6701/BTC-QLCS ngày 22 tháng 5 năm 2014 nêu trên. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thểtrong đó xác định rõ các trường hợp được coi là bất khả kháng để áp dụng tại quy định này.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng; Trợ lý TTg; các Vụ: TKBT, PL, TH; TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng