BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 5966/BTC-TCT
V/v xác định mức thuế khoán trong trường hợp nghỉ kinh doanh

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trựcthuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục thuế hỏi vềviệc xác định mức thuế khoán trong trường hợp nghỉ kinh doanh, về việc này BộTài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, khoản 4 Điều 38 Luật Quản lý thuế quy định:"Mức thuế khoán được tính theo năm dương lịch và phải được công khai trongđịa bàn xã, phường, thị trấn. Trường hợp có thay đổi ngành, nghề, quy mô kinhdoanh, người nộp thuế phải khai báo với cơ quan thuế để điều chỉnh mức thuếkhoán. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc xác định mức thuế khoán đối với hộkinh doanh, cá nhân kinh doanh."

Căn cứ quy định trên, trường hợp trong tháng, hộ kinh doanh,cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có văn bản gửi cơ quan thuếthông báo nghỉ kinh doanh thì việc xác định số thuế khoán của tháng nghỉ kinhdoanh như sau:

- Về thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện theo quy định tạiKhoản 2 Điều 6 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổsung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điềucủa Luật Thuế thu nhập cá nhân.

- Về thuế giá trị gia tăng:

+ Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nghỉ kinhdoanh cả tháng thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh doanh thu khoán, điềuchỉnh mức thuế khoán (điều chỉnh doanh thu khoán của tháng bằng 0 và thuế GTGTbằng (=) 0) và thông báo cho hộ kinh doanh biết để không phải nộp thuế GTGT.

+ Trường hợp trong tháng, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanhnghỉ kinh doanh từ mười lăm ngày trở lên thì cơ quan thuế cũng thực hiện điềuchỉnh giảm doanh thu khoán, điều chỉnh mức thuế khoán tương ứng với doanh thukhoán đã điều chỉnh và thông báo cho hộ kinh doanh biết số thuế khoán phải nộp.

Bộ Tài chính trả lời để các Cục thuế được biết./.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Đặng Hạnh Thu