BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------
Số: 5967/TCHQ-TXNK
V/v: giá tính thuế hàng xuất khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai
Trả lời công văn số 1631/HQLC-KTSTQ ngày 16/11/2011 của Cục Hải quan Lào Cai về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ điểm 2.2 khoản 2 Điều 10 mục I Chương III, khoản 5 Điều 21 mục I, điểm 2.2 khoản 2 Điều 27 mục III Chương III Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 quy định về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; theo đó trường hợp hồ sơ không hợp pháp hoặc nội dung giữa các chứng từ có mâu thuẫn thì cơ quan hải quan xác định trị giá tính thuế căn cứ vào trình tự các nguồn thông tin sau:
- Giá FOB, giá DAF của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, hàng hóa xuất khẩu tương tự;
- Giá bán tại thị trường nội địa của hàng hóa xuất khẩu giống hệt, hàng hóa xuất khẩu tương tự sau khi trừ thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và các chi phí hợp pháp phát sinh trước khi xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu xuất;
- Các thông tin khác do cơ quan hải quan thu thập được sau khi quy đổi về giá FOB, giá DAF.
Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp cơ quan hải quan phải xác định trị giá hàng xuất khẩu nhưng không đủ điều kiện để xác định theo giá FOB, giá DAF của hàng hóa giống hệt, tương tự hoặc giá bán tại thị trường nội địa của hàng hóa giống hệt thì sử dụng các thông tin khác do cơ quan hải quan thu thập được sau khi quy đổi về giá FOB, giá DAF. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lào Cai căn cứ hướng dẫn nêu trên và hồ sơ cụ thể của lô hàng để xác định trị giá đúng quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PG(5b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?