TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 5968/CT-TTHT
V/v: Khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân từ 01/07/2013.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2013.

Kính gửi:

Công ty TNHH SX-TM Thạnh Lộc
Địa chỉ: 103 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM
Mã số thuế: 0301645844

Trả lời văn bản số 12/CV-2013 ngày 15/08/2013 củaCông ty về khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ01/07/2013, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật quản lý thuế:

A. Về khai thuế GTGT theo quý

1. Đối tượng khaithuế GTGT theo quý:

- Khai thuế theo quý áp dụng đối vớingười nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịchvụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.

C. Các nội dung liên quan đến quản lýthuế TNCN, hộ khoán, cá nhân cho thuê tài sản.

I. Về việc xác định khai thuế TNCN theotháng hoặc theo quý

Từ 1/7/2013 việc xác định khai thuếtheo tháng hoặc quý đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện như sau:

1. Đối với tổ chức, cá nhân trả thunhập đã hoạt động từ trước 1/7/2013

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đãhoạt động từ trước 01/7/2013 đã xác định hình thức khai thuế TNCN theo quý hoặctheo tháng cho cả năm 2013 thì từtháng 7/2013 điều chỉnh lại theo thực tế phát sinh. Cụ thể như sau:

VD1: Công ty A từ tháng 7/2013 nếuđược xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì trong 6 tháng cuối nămCông ty A thực hiện khai thuế TNCN theo quý, kể cả trường hợp đã xác định hìnhthức khai thuế TNCN theo tháng từ đầu năm 2013, kể cả trong 6 tháng cuối năm2013 có phát sinh khấu trừ thuế TNCN của một loại tờ khai bất kỳ trên 50 triệuđồng.

VD2: Công ty A từ tháng 7/2013 đượcxác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng, đồng thời trước 1/7/2013 đã xácđịnh thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng. Tháng 7/2013 phát sinh khấu trừ thuếTNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng và Tờ khai 03/KK-TNCN là50 triệu đồng thì Công ty A tiếp tục khai thuế TNCN theo tháng cho 6 tháng cuốinăm 2013.

VD3: Cũng với trường hợp Công ty Atại VD2 nhưng tháng 7/2013 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số02/KK-TNCN và Tờ khai 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng thì Công ty A điều chỉnhlại hình thức khai thuế theo quý để áp dụng cho 6 tháng cuối năm 2013.”

Trường hợp Công ty theo trình bày có doanh thu bán hàng hóanăm 2012 trên 20 tỷ đồng thì từ 01/07/2013 phải thực hiện khai thuế GTGT theotháng; nếu trong tháng 07/2013 có phát sinh khấu trừ thuế TNCN của một tronghai tờ khai số 02/KK-TNCN hoặc tờ khai số 03/KK-TNCN từ 50 triệu đồng trở lênthì thực hiện khai thuế TNCN theo tháng cho 6 tháng cuối năm 2013; nếu phátsinh khấu trừ thuế TNCN của cả 2 tờ khai số 02/KK-TNCN và tờ khai số 03/KK-TNCNđều nhỏ hơn 50 triệu thì Công ty được áp dụng khai thuế TNCN theo quý cho 6tháng cuối năm 2013.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tạivăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- KT1
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
588-69061/13-TPVu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga