VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
V/v: Tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét báo cáo của Ủy bannhân dân thành phố Đà Nẵng tại công văn số 6484/UBND-KTTH ngày 25 tháng 7 năm 2014 về việc tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
1. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu các kiến nghị của Ủy bannhân dân thành phố Đà Nẵng tại công văn số 6484/UBND-KTTH ngày 25 tháng 7 năm 2014 nêu trên; rà soát và xác định các vướng mắc trong hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2014.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng; V.III; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng