BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 597/BXD-QLN
V/v: trả lời CV số 224/TCTDTT-VP ngày 23/3/2011 của Tổng cục Thể dục thể thao

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Tổng cục Thể dục thể thao

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số224/TCTDTT-VP ngày 23/3/2011 của Tổng cục Thể dục thể thao đề nghị hướng dẫntrình tự, thủ tục và chính sách thuê nhà ở công vụ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng trả lời như sau:

1. Hiện nay chưa có quỹ nhà ở côngvụ tập trung dành để bố trí cho các đối tượng thuộc diện cơ quan Trung ươngquản lý. Đối với các cơ quan trung ương có quỹ nhà ở công vụ thì thực hiện bốtrí nhà ở cho cán bộ, công chức có đủ điều kiện thuê nhà ở công vụ theo đúngtrình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 củaChính phủ.

2. Trường hợp Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch không có quỹ nhà ở công vụ thì Tổng cục Thể dục thể thao có tráchnhiệm thuê nhà ở khác (đảm bảo đúng tiêu chuẩn về diện tích và loại nhà ở côngvụ theo quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-TTg ngày 11/01/2008 của Thủ tướngChính phủ) để bố trí cho cán bộ, công chức thuộc diện thuê nhà ở công vụ.

Người thuê nhà ở công vụ có tráchnhiệm trả tiền thuê nhà tương ứng với 7,5% tiền lương và phụ cấp, Tổng cục Thểdục thể thao thực hiện chi trả số tiền chênh lệch (nếu giá thuê nhà ở cao hơnsố tiền thuê nhà mà cán bộ, công chức phải trả) từ nguồn chi phí hoạt độngthường xuyên của cơ quan.

Sau khi UBND thành phố Hà Nội banhành khung giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn, việc thanh toán tiền thuênhà ở công vụ được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xâydựng về việc cho thuê nhà ở công vụ, đề nghị Tổng cục Thể dục thể thao nghiêncứu, báo cáo Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể dục thể thao để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Lưu: VP, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam