BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 597/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện báo cáo quyết toán

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3395/HQTN-NV ngày 22/12/2015 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh vướng mắc về việc thực hiện báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL /GSQL phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xác định trị giá thành phẩm có sử dụng nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước:

Theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập báo cáo quyết toán theo theo Mẫu số 15/BCQT-NVL /GSQL thì doanh nghiệp thực hiện hạch toán đối với nguồn nguyên liệu, vật tư nhập khẩu vào tài khoản 152 theo tờ khai nhập khẩu, thành phẩm xuất khẩu vào tài khoản 155 theo đơn hàng xuất khẩu và theo đúng giá gốc nguyên liệu, vật tư và giá thành phẩm định khoản kế toán được quy định về chế độ kế toán.

Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh hướng dẫn doanh nghiệp lập báo cáo quyết toán trên cơ sở sổ sách kế toán theo nguyên tắc quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC .

Đối với nguồn nguyên liệu, vật tư tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc trong nước thì doanh nghiệp phải hạch toán, lưu giữ theo chế độ kế toán hiện hành và xuất trình cho cơ quan hải quan khi có yêu cầu.

2. Việc quy đổi sản phẩm dở dang:

Theo quy định về chế độ kế toán thì nguyên liệu, vật tư được hạch toán vào tài khoản 152, thành phẩm được hạch toán vào tài khoản 155. Đối với bán thành phẩm (sản phẩm dở dang) được hạch toán vào tài khoản 154, không đưa vào báo cáo quyết toán. Việc hạch toán sản phẩm dở dang tài khoản 154 phảiđảm bảo đúng quy định về chế độ kế toán.

Đối với bán thành phẩm đã được hạch toán vào tài khoản 154 khi xuấtkho để nhập kho thành phẩm thì mới được hạch toán vào tài khoản 155.

Trường hp khi cơ quan hải quan kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp để xác định lượng nguyên liệu, vật tư đã đưa vào sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì doanh nghiệp có trách nhiệm giải trình, chứng minh bằng quy trình sản xuất và các tài khoản liên quan.

3. Việc báo cáo quyết toán đối với loại hình gia công:

Tại điểm 3 Phần hướng dẫn lập bảng theo mẫu số 15/BCQT-NVL /GSQL phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định doanh nghiệp gia công cho thương nhân nước ngoài phải lập sổ chi tiết, sổ tổng hp theo dõi nguyên vật liệu, thành phẩm tương tự các tài khoản 152 và 155 theo đúng quy định về chế độ kế toán.

Trường hp tổ chức, cá nhân không theo dõi trị giá thì được sử dụng kết quả kết xuất từ Hệ thống của tổ chức, cá nhân để lập báo cáo quyết toán đối với phần hàng hóa không quản lý theo trị giá này theo quy định tại điểm a.2, khoản 3 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các t
nh, TP (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh