Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 5971-TCHQ-KTTT
NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÂNLOẠI MẶT HÀNG
PHỤ TÙNG XE RỜ MOÓC

Kính gửi: - Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố

Ngày 19/12/2001 Tổngcục thuế - Bộ Tài chính đã có công văn số 12225/TC /TCT về việc phân loại mặthàng phụ tùng xe rờ-moóc, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Mặt hàng: Phụ tùng xe rờ-moóc được quy định tại mã số8716.90.00, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 15% (mười lăm phần trăm).

Tuy nhiên, theo nguyên tắc phân loại Biểu thuế nhập khẩu quyđịnh tại Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tài chính; Tham khảoBản giải thích Hệ thống điều hoà mô tả và mã hàng hoá của Tổ chức Hải quan Thếgiới, thì không phải tất cả những mặt hàng là phụ tùng xe rờ-moóc đều được phânloại vào mã số 8716.90.00 của Biểu thuế, mà có một số mặt hàng phụ tùng đượcphân loại vào các nhóm/phân nhóm khác của Biểu thuế. Đó là những mặt hàng phụtùng có công dụng tổng hợp hoặc những mặt hàng phụ tùng đã được quy định cụ thểtrong Biểu thuế nhập khẩu, thì phân loại vào các nhóm/phân nhóm cụ thể quy địnhcho mặt hàng đó.

2. Theo nguyên tắc phân loại nêu trên, thì các mặt hàng phụtùng Công ty Cơ khí giao thông 2 kiến nghị được phân loại như sau:

- Mặt hàng Đèn sau (đèn hậu), thuộc mã số 8512.20.90 có thuếsuất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm).

- Mặt hàng Van hơi, thuộc mã số 8481.80.90, có thuế suấtthuế nhập khẩu ưu đãi 5% (năm phần trăm).

- Mặt hàng Nhíp, thuộc mã số 7320.10.10, thuế suất thuế nhậpkhẩu ưu đãi là 3% (ba phần trăm).

- Các mặt hàng Bầu thắng, Bình chứa khí nén, Mâm xe chủ yếudùng cho xe rờ -moóc nhưng cũng có thể dùng cho xe tải, thuộc mã số 8716.90.00,thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 15% (mười lăm phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị và Công ty Cơ khíGiao thông 2 biết và thực hiện.