BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 597/TCHQ-KTTT
V/v hiệu lực áp dụng một số VBQPPL

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính có ban hành một sốThông tư như Thông tư 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 về hướng dẫn giảm 50% thuếsuất thuế GTGT, Thông tư 15/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 về hướng dẫn thực hiệnmức thuế suất thuế NK ưu đãi nhóm 2710, Thông tư 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009hướng dẫn một số nội dung về thủ tục Hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuvà quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện các vănbản trên, một số đơn vị có văn bản hỏi về hiệu lực áp dụng các Thông tư này. Đểthống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Tại phần tổ chức thực hiện của các Thông tư nêu trên vừa ghiThông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, vừa ấn định ngày cụ thể áp dụngđối với các tờ khai hải quan (cụ thể Thông tư 05/2009/TT-BTC là từ ngày01/01/2009, Thông tư 13/2009/TT-BTC là ngày 01/02/2009, Thông tư 15/2009/TT-BTClà ngày 24/01/2009). Căn cứ quy định trên, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố thực hiện như sau:

- Áp dụng Thông tư 05/2009/TT-BTC đối với các tờ khai hảiquan đăng ký từ ngày 01/01/2009.

- Áp dụng Thông tư 13/2009/TT-BTC đối với các tờ khai hảiquan đăng ký từ ngày 01/02/2009.

- Áp dụng Thông tư 15/2009/TT-BTC đối với các tờ khai hảiquan đăng ký từ ngày 24/01/2009.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn