BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
V/v: Xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An
Phúc đáp công văn số 964/HQLA-NV ngày 08/08/2011 của Cục Hải quan Long An về việc nợ chứng từ hàng xuất khẩu trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 25 Thông tư 222/2009/TT-BTC : “1. Hàng hóa được thông quan sau khi đã làm xong thủ tục hải quan.
Đối với hàng hóa thuộc danh mục phải thực hiện kiểm dịch động thực vật (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố), kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (do Bộ Y tế công bố), kiểm tra chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn, chất lượng (do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố) trước khi thông quan: được thông quan sau khi có giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kết quả kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kết quả kiểm dịch đủ điều kiện nhập khẩu”
Vì vậy, trường hợp lô hàng xuất khẩu sản phẩm cá tra, cá basa theo quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BNNPTNT ngày 26/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan đề nghị công chức kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi quyết định thông quan.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, CCHĐH (4b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh