BỘ QUỐC PHÒNG------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5972/BQP
V/v tổ chức thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ”

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2006

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Bộ Công nghiệp;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 04 tháng 5 năm 2006, Thủtướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg về việc “Quản lý vàthực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ”. Căn cứ nhiệm vụ được giao, Bộ Quốcphòng thông báo để các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thốngnhất một số biện pháp chủ yếu áp dụng trong cơ chế quản lý và thực hiện côngtác rà phá bom mìn, vật nổ bảo đảm an toàn cho các dự án phát triển kinh tế -xã hội, an ninh, quốc phòng theo Quyết định 96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chínhphủ như sau:

1. Quán triệt Quyết định96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc: “Quản lý và thực hiện công tácrà phá bom, mìn, vật nổ”, Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị số 53/CT-BQP ngày28 tháng 06 năm 2006 giao nhiệm vụ cho các cơ quan thuộc quyền phối hợp với cáccơ quan chức năng của các Bộ, ngành của Nhà nước thống nhất các bước tổ chứctriển khai thực hiện và chuẩn bị các văn bản qui phạm pháp luật áp dụng trong côngtác rà phá bom mìn, vật nổ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc chuẩn bị các văn bảnpháp qui hướng dẫn các biện pháp tổ chức thực hiện công tác rà phá bom mìn, vậtnổ theo Quyết định 96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến cácvăn bản qui phạm pháp luật về đầu tư và xây dựng, các chế độ, chính sách củacác Bộ, ngành, cơ quan của Nhà nước. Vì vậy, cần phải có thời gian nghiên cứuđể định ra những biện pháp cụ thể trong việc tổ chức thực hiện. Bộ Quốc phòngsẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan Nhà nước sớm hoàn chỉnh và banhành các văn bản theo qui định để công tác rà phá bom mìn, vật nổ không bị giánđoạn; đáp ứng yêu cầu tiến độ xây dựng cho toàn bộ các dự án phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng trên phạm vi cả nước.

3. Về biện pháp tổ chức quản lývà thực hiện: Tại điều 1 của Quyết định 96/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủgiao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ đốivới các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản trên phạm vi cả nước; chịu trách nhiệmvề an toàn của dự án, của công trình trong thời gian thi công và khai thác sửdụng có liên quan đến vấn đề bom mìn, vật nổ.

Công tác rà phá bom mìn, vật nổbảo đảm an toàn cho các dự án xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh,quốc phòng là nhiệm vụ đặc thù ảnh hướng trực tiếp đến sinh mạng, tài sản củanhân dân, của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ rà phá và thi công côngtrình, ngoài ra còn góp phần quan trọng trong việc quản lý các loại vật liệu nổthu hồi được do hậu quả của chiến tranh để lại. Bộ Quốc phòng đã chỉ thị cho cácđơn vị, doanh nghiệp được cấp giấy phép hành nghề khảo sát, dò tìm, xử lý bommìn, vật nổ chấp hành đúng Chỉ thị 47/2002/CT-BQP ngày 02/4/2002, không tổ chứcđấu thầu, tham gia đấu thầu, không tự ý tăng hoặc giảm các chỉ tiêu, định mứcdo Bộ Quốc phòng ban hành (đã có sự thỏa thuận với Bộ Xây dựng) đế áp dụng chocác dự án có liên quan đến công tác rà phá bom mìn, vật nổ. Bộ Quốc phòng sẽthu hồi giấy phép hành nghề của đơn vị, doanh nghiệp không chấp hành nghiêm cácqui định hiện hành.

4. Về dự toán kinh phí bảo đảmcho công tác rà phá bom mìn, vật nổ theo điều 3 của Quyết định 96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

a. Dự toán kinh phí bảo bảm chocông tác rà phá bom mìn, vật nổ phải chấp hành nghiêm khoản 2, điều 3 của Quyếtđịnh 96/2006/QĐ-TTg Riêng mức chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệmvụ rà phá bom mìn, vật nổ, khi chưa có các văn bản pháp qui, để tiết kiệm ngânsách, Bộ Quốc phòng tạm thời qui định mức bồi dưỡng là 20.000 đồng/ngày cônglao động và cộng thêm các khoản phụ cấp khác theo chế độ hiện hành của Nhà nướcqui định, không tính chi phí nhân công (mức bồi dưỡng bày Bộ Quốc phòng đãáp dụng cho lực lượng Công binh làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ phục vụphân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc).

b. Định mức nhân công, mức tiêuhao vật liệu, ca máy tính đúng, tính đủ theo định mức 41/2004/QĐ-BQP ngày08/4/2004 của BQP. Giá ca máy và thiết bị thi công theo bảng giá kèm theo Quyếtđịnh 177/2005/QĐ-BQP ngày 04/11/2005 của BQP, nhưng trong giá ca máy, lương thợchuyển thành mức bồi dưỡng nhân công.

c. Chi phí chung bằng 40% mứcchi phí bồi dưỡng nhân công; các chi phí khác thực hiện theo qui định tại Địnhmức dự toán rà phá bom mìn, vật nổ kèm theo Quyết định 41/2004/QĐ-BQP ngày08/4/2004 của BQP.

d. Trong dự toán công tác rà phábom mìn, vật nổ không tính các khoản thu nhập chịu thuế tính trước và các khoảnthuế.

h. Dự toán và kết quả thẩm địnhdự toán công tác rà phá bom mìn, vật nổ của các dự án đã được phê duyệt trướcngày Quyết định 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ có hiệulực, nhưng chưa tổ chức lực lượng triển khai rà phá bom mìn, vật nổ để giảiphóng mặt bằng cho các dự án đó, phải tổ chức lập và thẩm định lại phần dự toáncho phù hợp với các qui định nêu trên. Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh Côngbinh, các cơ quan chức năng tổ chức thẩm định lại theo đúng các qui định hiệnhành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Trong lúc Bộ Quốc phòng chưaphối hợp được với các Bộ, ngành liên quan để ban hành các văn bản qui phạm phápluật áp dụng trong công tác quản lý và thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ theo sựchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị các Bộ, UBND các tỉnh thành phố trựcthuộc Trung ương nghiên cứu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư (Banquản lý dự án) có liên quan tạm thời áp dụng một số nội dung tại công văn nàyđể công tác rà phá bom mìn, vật nổ bảo đảm an toàn cho các dự án không bị chậmtiến độ.

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Chính phủ;
- BTTM; BTL CBinh;
- C51; C41; C54; C23;
- Các QK; QĐ; BTL/CB;
- BTL/CB sao gửi cho các đơn vị, doanh nghiệp được BQP cấp giấy phép hành nghề RPBMVN;
- Lưu.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRUNG TƯỚNG

Nguyễn Khắc Nghiên