VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5972/VPCP-KTTH
V/v nhập khẩu xe máy CKD

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2002

Kính gửi: Bộ Thương mại.

Xét đề nghị của Bộ Thương mại tại công văn số 4239/TM-CATBD ngày 16 tháng 10 năm 2002, về việc nhập khẩu xe gắn máy CKD của Công ty xuất nhập khẩu Tổng hợp 3, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Thương mại chỉ đạo doanh nghiệp làm việc với phía Lào để tổ chức lại hoạt động kinh doanh của cửa hàng siêu thị; đề nghị phía Lào giảm thuế, giảm tiền thuê cửa hàng; không nhập khẩu xe máy CKD.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo Bộ Thương mại biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý