BỘ TƯ PHÁP
BAN CHỈ ĐẠO ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5973/BTP-BCĐ
V/v một số nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức năm 2013

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2013

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cảicách chế độ công vụ, công chức” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyếtđịnh số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012, các Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướngNguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cảicách chế độ công vụ, công chức và Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hànhchính và cải cách chế độ công vụ, công chức theo Thông báo số 59/TB-VPCP ngày06/02/2013 và Thông báo số 305/TB-VPCP ngày 12/8/2013 của Văn phòng Chính phủ,trong khoảng thời gian từ nay đến hết năm 2013, Ban Chỉ đạo cải cách chế độcông vụ, công chức Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trungtriển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Phối hợp với cấp uỷ đảng, tổchức chính trị - xã hội phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chứccủa đơn vị về nội dung Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức"đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các ý kiến kết luận của Phó Thủ tướngNguyễn Xuân Phúc, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâmtriển khai thực hiện trong toàn đơn vị.

2. Khẩn trương hoàn thành việcxây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

Thời hạn hoàn thành:

- Đối với các đơn vị sự nghiệpthuộc Bộ: Hoàn thành và gửi Đề án về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 10/9/2013.

- Đối với các đơn vị thực hiệnchức năng quản lý nhà nước: Hoàn thành và gửi Đề án về Vụ Tổ chức cán bộ trướcngày 30/9/2013.

- Đối với ngành Thi hành án dânsự: Hoàn thành trước ngày 31/12/2013.

3. Nghiên cứu, hoàn thiện, xâydựng mới tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức; tiêu chuẩn, chức danh nghềnghiệp viên chức

>> Xem thêm:  Công chức là gì ? Khái niệm công chức được hiểu như thế nào ?

a) Các đơn vị thực hiện chứcnăng quản lý nhà nước của Bộ tổ chức rà soát, đề xuất nội dung hoàn thiện, xâydựng mới tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức chuyên ngành do Bộ Tư pháp quảnlý

Thời hạn hoàn thành: Báo cáo ràsoát, đề xuất nội dung hoàn thiện, xây dựng mới tiêu chuẩn gửi về Vụ Tổ chứccán bộ trước ngày 30/9/2013 để thẩm định, trình Bộ trưởng, báo cáo Bộ Nội vụxem xét, ban hành.

b) Các đơn vị sự nghiệp thuộcBộ, Cục phụ trách đơn vị sự nghiệp thuộc Cục rà soát, đề xuất nội dung hoànthiện, xây dựng mới tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngànhthuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị

Thời hạn hoàn thành: Báo cáo ràsoát, đề xuất nội dung hoàn thiện, xây dựng mới tiêu chuẩn gửi về Vụ Tổ chứccán bộ trước ngày 23/8/2013 để làm việc với Bộ Nội vụ vào cuối tháng 8/2013theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

4. Ứng dụng công nghệ thông tinvào quản lý công chức, viên chức; đưa chế độ báo cáo thống kê về công chức,viên chức vào nề nếp

a) Cục Công nghệ thông tin phốihợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương đánh giá, hoànthiện cơ sở dữ liệu quản lý công chức, viên chức để thống nhất đưa vào sử dụngtrong năm 2014. Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Quy chế quản lý và sử dụngphần mềm cơ sở dữ liệu công chức.

Thời hạn hoàn thành: Trong năm2013.

b) Các đơn vị thực hiện nghiêmtúc chế độ báo cáo thống kê về công chức, viên chức theo quy định, bảo đảm sốliệu báo cáo đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn.

5. Tổ chức thí điểm thi tuyểnlãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ năm 2013; nghiên cứu tổ chức thíđiểm thi tuyển lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

a) Vụ Tổ chức cán bộ phối hợpvới các đơn vị thuộc Bộ xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch tổ chức thíđiểm thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ của Bộ năm 2013 và tổ chức triển khaithực hiện Kế hoạch.

>> Xem thêm:  Quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp là gì ?

Thời hạn hoàn thành: Trước ngày30/11/2013.

b) Tổng cục Thi hành án dân sựtriển khai nghiên cứu, đề xuất Ban cán sự Đảng về việc tổ chức thí điểm thituyển lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự địa phương trên cơ sở rút kinhnghiệm kết quả thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ của Bộ.

Thời hạn hoàn thành: Trước ngày31/12/2013.

6. Nâng cao kỷ luật, kỷ cươnghành chính trong hoạt động công vụ, thực thi nhiệm vụ

a) Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trươnghoàn thiện, trình Bộ trưởng ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý côngchức, viên chức của Bộ Tư pháp.

Thời gian hoàn thành: Trongtháng 9/2013.

b) Các đơn vị tổ chức thực hiệnnghiêm Quy chế văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viênchức, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tưpháp và các chỉ thị của Bộ trưởng về chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ,thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức.

Văn phòng Bộ, Tổng cục Thi hànhán dân sự phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ có cơ chế giám sát, kiểm tra việc thựchiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan thihành án dân sự địa phương.

c) Thủ trưởng các đơn vị thựchiện phân công nhiệm vụ cụ thể; đánh giá thực chất chất lượng, hiệu quả côngviệc của từng công chức, viên chức; có hình thức động viên, khích lệ, khenthưởng kịp thời đối với công chức, viên chức có thành tích tốt trong công tác;xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Trên đây là một số nhiệm vụtrọng tâm cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ cần tập trung thực hiện từnay đến hết năm 2013.

>> Xem thêm:  Công vụ là gì ? Hoạt động công vụ là gì ? Nguyên tắc trong thi hành công vụ ?

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộcó trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ đảng, tổ chức chính trị - xã hộicủa đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Banchỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chứccán bộ) trước ngày 10/12/2013 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương theoquy định.

Tổng cục Thi hành án dân sự cótrách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện trong toàn ngành Thi hành án dân sựvà báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu nêu trên./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Trưởng BCĐ (để b/cáo);
- Ban Chỉ đạo Trung ương (để b/cáo);
- Bộ Nội vụ (để biết);
- Lưu: VT, BCĐ


TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Lê Hồng Sơn