BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5976/BTC-TCT
V/v hướng dẫn chi trả tỷ lệ trích thù lao ủy nhiệm thu thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trả lời công văn số 438/CT-THNVDT ngày 28/1/2010 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn về chi trả tỷ lệ trích thù lao ủy nhiệm thu thuế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, điểm 5, Điều 3, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định:

“1. Cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thu một số loại thuế theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế quy định tại Điều này được hưởng kinh phí ủy nhiệm thu trích từ kinh phí hoạt động của cơ quan quản lý thuế. Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích và sử dụng kinh phí ủy nhiệm thu quy định tại khoản này.”

Tại Điểm 1, Thông tư số 157/2009/TT-BTC ngày 06/8/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương, Thủ trưởng cơ quan thuế sẽ quyết định kinh phí ủy nhiệm thu phù hợp nhưng tối đa không được vượt quá 8% tổng số thuế do bên được Ủy ban ủy nhiệm đã thu đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất, thuế nộp theo phương pháp khoán (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh)…”

Căn cứ quy định nêu trên, nguồn kinh phí ủy nhiệm thu được trích Cục thuế cân đối và phân bổ cho phù hợp theo từng địa bàn cụ thể, đảm bảo việc chi đúng đối tượng quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS(3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn