BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5977/TCHQ-TXNK
V/v xác định thuế suất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2702/HQHCM-TXNK ngày29/09/2010 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định thuế suấtđối với hàng hóa nhập khẩu là xe tải đông lạnh đã qua sử dụng. Về vấn đề này,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính thì:

- Nhóm 87.04 là xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa(bao gồm cả xe có tổng trọng lượng có tải không quá 5 tấn) bao gồm xe đônglạnh, xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải, xe xi téc, xe thiết kế đểchở bê tông tươi hoặc xi măng dạng rời, xe thiết kế để chở bùn.

- Nhóm87.05 là xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùngđể chở người hay hàng hóa (ví dụ, xe cứu hộ, xe cần cẩu, xe cứu hỏa, xe trộn bêtông, xe quét đường, xe phun tưới, xe sửa chữa lưu động, xe chiếu chụp X-quang).

Vì vậy, xe đông lạnh là xe có động cơ dùng để vận tải hànghóa thuộc nhóm 87.04, không phải là xe chuyên dùng thuộc nhóm 87.05.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ giao cho Vụ Chínhsách thuế (Bộ Tài chính) chủ trì và hướng dẫn xử lý thống nhất về việc áp dụngmức thuế suất thuế nhập khẩu đối với xe tải đông lạnh đã qua sử dụng có tổngtrọng lượng có tải không quá 5 tấn. Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn khác,yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cụcHải quan tại công văn số 5361/TCHQ-TXNK ngày 14/9/2010.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường